Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. к., 29.07.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - к., трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти юли, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 435 по описа на РС к. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на А.П.Д. и А.Г.Д., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

Твърдят, че са сключили граждански брак на 08.06.2012 г., като по време на брака са родени децата Б.А. Д., роден на *** г. и Д.А. Д., родена на *** г.

Заявяват желанието си за прекратяване на бракът между тях, твърдейки, че същият е дълбоко и непоправимо разстроен. Представят споразумение, уреждащо въпросите по чл. 51 от Семейния кодекс.

В съдебно заседание молителите се явяват лично, както и с упълномощен представител – адвокат В., като поддържат искането за прекратяване на брака. Изменят частично представеното споразумение, в частта за упражняване на родителските права, местоживеенето на децата и дължимата издръжка.

Производството е по чл. 330 от ГПК във вр. с чл. 50 от СК.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 08.06.2012 година, с акт № 3197 на С. община, район „К.с.“ между А.Г.Д., ЕГН **********, с адрес“*** и А.П.Д., ЕГН **********, с адрес“***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

1. Родителските права над родените по време на брака малолетни деца Б.А. Д., ЕГН ********** и Д.А. Д., ЕГН ********** се предоставя за упражняване от майката А.Г.Д., като се определя местожителство на децата по адреса на майката, а именно: С. община, кв. В., ул. С. б. № 1.

2. Бащата А.П.Д. има право на неограничен режим на лични отношения с родените по време на брака деца, по всяко време на деня и седмицата след постигнато предварително съгласие с майката.

- Родителите ще се редуват и ще вземат при себе си децата на официалните празници, като под „празници“ са разбират официалните почивни дни, определени с акт на Министерски съвет и ваканции, както следва: Родителите ще се редуват помежду си Коледните и Новогодишните празници, като по време на Коледните празници на всяка четна календарна година децата ще бъдат при майката А.Г.Д., а на Новогодишните празници при бащата А.П.Д. и обратно – всяка нечетна година календарна година по време на Коледните празници децата ще бъдат при баща си, а на Новогодишните празници при майка си; родителите ще се редуват да упражняват родителските права и за Великденските празници;  През лятната ваканция, децата ще бъдат един месец при майка си, през време несъвпадащо с отпуска на бащата и един месец при бащата през време несъвпадащо с отпуска на майката, уточнено съвместно от двамата родители;

- А.П.Д. ще заплаща месечна издръжка на всяко от децата  Б.А. Д., ЕГН ********** и Д.А. Д., ЕГН ********** в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, чрез техния законен представител А.Г.Д., ЕГН ********** считано от влизане в сила на прекратяването на брака до настъпване на основание за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Издръжката ще се изплаща до 5-то число от месеца, за който се дължи.

4. Страните заявяват, че след прекратяване на брака не си дължат взаимно издръжка.

5. Страните заявяват, че имат следното общо имущество, придобито по време на брака: лек автомобил марка „Тойота“, модел „Корола Версо“ с per. № СВ **** АТ, както и лек автомобил марка „Хюндай“, модел „ИЗО“ с per. № СВ **** НК, което след прекратяване на брака ще се ползва по следния начин:

          А.Г.Д. ще ползва лек автомобил марка „Тойота", модел „Корола Версо" с per. № СВ**** АТ;

          А.П.Д. ще ползва лек автомобил марка „Хюндай", модел ,.И30" с per. № СВ ****НК.

6. След прекратяване на брака съпругата запазва фамилното име Д..

7.         Разноските по делото ще се поделят поравно между страните.

8.         Страните нямат придобити по време на брака недвижими имоти. А.П.Д. получава ползването на семейното жилище, намиращо се на адрес: гр. С., ул. „Ч.” № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 18, и А.Г.Д. няма претенции по отношение на ползването на същото.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС к. сумата от 108.30 /сто и осем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща половината от дължимите такси за производството, в това число сумата от 100.80 лева, представляваща половината от дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определените издръжки и сумата от 7.50 лева, представляваща половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС к. сумата от 108.30 /сто и осем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща половината от дължимите такси за производството, в това число сумата от 100.80 лева, представляваща половината от дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определените издръжки и сумата от 7.50 лева, представляваща половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: