Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № ...

                                            гр. К., 17.07.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на седемнадесети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 460, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите Д.Й.М., ЕГН **********,*** и М.Д.М., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 14.06.2016 година, с акт за граждански брак № 3125, на район „М.”, С.О.. Имат през време на брака си родено едно дете - Д.Д.М.., роден на *** година,  ЕГН ********** - малолетно към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на детето, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят М. следва да заплати 100,80 лева държавна такса по сметка на КРС, върху размера на издръжките, а двамата молители  и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 14.06.2016 година, с акт за граждански брак № 3125, на район „М.”, С.О. между Д.Й.М., ЕГН **********,*** и М.Д.М., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва :

1.  Родителските права върху роденото от брака, малолетно дете - Д.Д.М.., роден на ***г. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката М.Д.М..

2.  Детето ще живее при майката на територията на Република Б.. Майката е длъжна, при промяна на местоживеенето си, незабавно да уведоми бащата за точния си адрес. Уведомяването може да бъде извършено писмено, със съобщение по телефона или по имейл.

3.  Определя се следния режим на лични отношения на детето Д.Д.М.. с бащата - Д.Й.М.:

3.1.  Бащата има право да взема детето при себе си всяка първа, втора и четвърта седмица от месеца, през уикенда като го взима при себе си в петък в 19:00 часа и го връща на майката в неделя в 20:00 часа.

3.2.  Бащата има право да взема при себе си детето всяка нечетна година за Новогодишните празници, считано (от 10:00 часа на 31 декември до 20:00 часа на 01 януари с преспиване) и всяка четна година за Коледните празници, считано (от 10:00 часа на 24 декември до 20:00 часа на 26 декември, с преспиване).

3.3.  Бащата има право да взема при себе си детето с преспиване всяка нечетна година по времето на Великденските празници, считано от 09:00 часа неделя до 20:00 часа в понеделник след Великден, съобразно Православния календар.

3.4.  Бащата има право да взема детето при себе си, всяка пролетната училищна ваканция и през цялата лятната ваканция на детето.

3.5.  Родителите се съгласяват, че ще празнуват рождения ден на детето заедно. В случай, че не могат, бащата има право да празнува заедно с детето, всеки четен негов рожден ден, а майката - всеки нечетен.

3.6.  Майката се задължава да уведомява бащата в началото на всяка учебна година в кое учебно заведение ще учи детето Страните се съгласяват, че ще проявяват добра воля и ще решават всички евентуални спорове помежду си доброволно и в името на детето.

         3.7.Страните се съгласяват, че ще проявяват добра воля и ще решават всички евентуални спорове помежду си доброволно и в името на детето.

4.  Д.Й.М. ще заплаща на детето Д.Д.М.., чрез неговата майка до 10 (десето) число на месеца, за който се дължи, месечна издръжка в размер на 140 (сто и четиридесет) лева, считано от датата на постановяване на съдебното решение до настъпване на причини, водещи до нейното изменение или прекратяване.

5.  Страните не си дължат издръжка един на друг.

6.  Семейното жилище, находящо се в гр. София, град София, ж.к. „М. 4“, бл. 480, вх. 3, ет. 8, ап. 86, собственост на родителите на Д.Й.М., се предоставя за ползване на Д.Й.М., като към момента на подписване на настоящето споразумение М.Д.М. и детето са напуснали същото.

7.  По време на брака страните не са придобили недвижимо и движимо имущество.

8.  След прекратяването на брака М.Д.М. ще възстанови фамилията си име от преди брака, така че за в бъдеще ще се именува Гешева.

9.  Страните ще кореспондират помежду си посредством уведомления на следните електронни адреси и телефони:

9.1.Д.Й.М. - D.; тел: *********** - за майката;

9.2      М.Д.М.

10.    Разноските се поемат от страните, така както са направени.

 

ОСЪЖДА Д.Й.М. да заплати по сметка на съда 100,80 лева - държавни такси, а Д.Й.М. и М.Д.М. - и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :