Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № …

 

гр. К., 07.11.2019 г.

                                     

                              В    И М  Е  Т  О    Н  А    Н  А Р  О  Д  А

 

    Районен съд-К., четвърти състав, в публично заседание на шести ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                  Председател: ИВАЙЛО РОДОПСКИ                                                             

при секретаря Мария Гергинова, като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ гр.д.№ 461, по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Предявена е искова молба от П.Г.П., ЕГН **********,*** срещу М.К.А., ЕГН ********** и П.Й.А., ЕГН ********** - и двамата с адрес гр.К., общ.К., обл.С., ул.“П.М.“ № 14, с правно основание чл.19,ал.3 от ЗЗД – за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен.

С исковата си молба ищецът твърди, че на 07.05.2019 година  с ответниците сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, за продажба в срок до 07.06.2019 година за следния недвижим имот, находящ се в село О., община К., обл.С., а именно: Урегулиран поземлен имот с начин на трайно ползване „ниско строителство", с площ от 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м., съставляващ УПИ XIX-478 /деветнадесети за имот планоснимачен  номер четиристотин седемдесет и осми/ от кв.2а /две буква „а“/, по действащия регулационен план на с.О., общ.К., при съседи на имота по скица: улица, край на регулацията, земеделска земя, стопански двор и край на регулацията, заедно е построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, със застроена площ от 65,00 /шестдесет и пет/ кв.м., изградена преди 1987 г., в режим на търпимост съгласно nap. 16, ал.1 от ЗУТ, за продажната цена, при сключването на предварителния договор в размер на сумата от 5000 /пет хиляди/ лева, която сума при сключване па предварителния договор е била изплатена изцяло и в брой от купувача на продавачите.

Въпреки поетото с предварителния договор задължение, не могли да сключат окончателен договор, поради неявяването на ответниците в определения срок пред нотариус за изповядване па нотариален акт.

 Сключеният между страните предварителен договор за покупко- продажба съдържал съществените елементи за сключване на окончателен - договорът е съставен в писмена форма, в него са регламентирани всички съществени условия на сделката, предметът е индивидуализиран, цената е определена, а също и начина на плащане, като са уговорени и отговорностите па страните при неизпълнение на поетите задължения.

Поради горното ищците предявяват настоящия иск по чл.19, ал.З от ЗЗД, вр. чл.109, чл.362 и сл. от ГПК за обявяване на предварителния договор за окончателен. Не претендират разноски.

Ответниците не са представили отговор на исковата молба и не се явяват в първото по делото заседание – редовно призовани, без да направят искане за разглеждането му в тяхно отсъствие.

С оглед на горното и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, в първото по делото заседание ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответниците.

К.ският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на чл.239, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.238, ал.1 от ГПК, обсъждайки ги във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното :

 

Предявен е иск, с правно основание: чл.362 и 363 ГПК, вр. чл.19, ал.3 ЗЗД.

 

          Исковата претенция е подкрепена със следните доказателства: Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.05.2019 година; Удостоверение за наследници на Й.Г.А..; Скица №237 от 23.04.2019 г., на Община К.; Удостоверение за данъчна оценка №7314017480 от 24.05.2019г. Община К.: Удостоверение за търпимост per.индекс и дата АБ-У-1354/18.08.2009 г., на Община К.; Удостоверение за идентичност с per.индекс и дата АБ-У- 1355/18.08.2009г., на Община К.; Удостоверение за разлика в площта с per.индекс и дата АБ-У- 21 1 507.12.2009 г., на Община К.; Нот.акт №37 том V дело №737/1969г., на Първи Нотариус при Софийски народен съд; Нот.акт №153 том 111 per.№3289 дело №511/2009г.; Нот.акт №195 том 111 рег.№3460 дело №549 2009г.; Нот.акт №17 том 1 peг.№190, дело №18 2010 г. - трите нотариални акта по описа на Нотариус рег.№103 с район на действие КРС; Решение №244 от 27.10.2011 година,  постановено no гр.д.№ 613 / 2011 г., по описа на KPC, вписано под peг.№ 1376, том I, no описа па Служба по вписванията.

 

Исковата претенция се явява вероятно основателна, с оглед на посочените в молбата обстоятелства, представените и събрани по делото доказателства, установяващи правото на собственост на отчуждителя  върху процесния имот и заплащането на цената му от купувача при сключване на предварителния договор, последният е съставен в писмена форма и съдържа съществените елементи за сключване на окончателен договор за покупко-продажба, поради което съдът преценява, че следва да постанови уважително решение, основаващо се на предпоставките за неприсъствено такова, а именно: ответниците не са представили отговор на исковата молба и не се явяват в първото по делото заседание – редовно призовани, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие; ищецът е поискал от съда постановяване на неприсъствено решение по делото срещу ответниците на основание чл.238, ал.1 от ГПК; на страните са указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 ГПК и искът се явява вероятно основателен и подкрепен с убедителни доказателства.

Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да обяви предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 07.05.2019 година за окончателен. С оглед изхода на делото и на основание чл.364, ал.1 от ГПК ищецът следва да заплати окончателна държавна такса по сметка на КРС в размер на 95,50 лева; по сметка на Община К. - местен данък, в размер на 130,00 лева и по сметка на Агенция по вписванията – държавна такса в размер на 10,00 лева, за вписване.

Водим от гореизложеното, СЪДЪТ

           

                        Р        Е        Ш        И        :

 

ОБЯВЯВА предварителен договор от 07.05.2019 година за покупко-продажба на следния недвижим имот, находящ се в село О., община К., обл.С., а именно: Урегулиран поземлен имот с начин на трайно ползване „ниско строителство", с площ от 650 /шестстотин и петдесет/ кв.м., съставляващ УПИ XIX-478 /деветнадесети за имот планоснимачен  номер четиристотин седемдесет и осми/ от кв.2а /две буква „а“/, по действащия регулационен план на с.О., общ.К., при съседи на имота по скица: улица, край на регулацията, земеделска земя, стопански двор и край на регулацията, заедно е построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, със застроена площ от 65,00 /шестдесет и пет/ кв.м., изградена преди 1987 г., в режим на търпимост съгласно nap. 16, ал.1 от ЗУТ, сключен между П.Г.П., ЕГН ********** – купувач и М.К.А., ЕГН ********** и П.Й.А., ЕГН ********** - продавачи, ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА, на основание чл.364, ал.1 от ГПК П.Г.П., ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на КРС в размер на 95,50 лева; по сметка на Община К. - местен данък, в размер на 130,00 лева и по сметка на Агенция по вписванията – държавна такса в размер на 10,00 лева, за вписване. Да се впише възбрана върху имота до изплащане на разноските.

На основание чл.364, ал.2 от ГПК, да не се издава препис от решението, докато ищецът не представи доказателства за заплатените разноски по прехвърлянето на имота,

На основание чл.362, ал.1 и ал.2 от ГПК, ищецът да плати пълната цена на имота в двуседмичен срок, като в противен случай по искане на ответника съдът ще обезсили решението.

 

 Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :