РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К. 11.07.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 11.07.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш. като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 462, по описа за 2019    година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между Й.С.Ч.   ЕГН ********** и А.Г.Ч..  ЕГН **********  сключен на 19.08.2006г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.От брака страните имат родено едно непълнолетно дете-Н.Й.Ч.. ЕГН **********,като упражняването на   родителските права се преодставят на майката А.Г.Ч.,като местоживеенето на детето ще бъде при майката, а на бащата Й.С.Ч. се определя следният режим на свиждане с детето Н.Ч..,всяка втора и четвърта седмица от месеца от 18.00ч петък до 19.00ч в неделя с преспиване, а ако детето посещава учебно заведение,бащата ще го взема в петък от същото при приключване на учебните занаятия,както и един месец през лятото,който не съвпада с платеният отпуск на майката,като този месец може да бъде ползван наведнъж или на части по преценка на бащата,след писмено уведомяване на майката.Всяка година до 30.04.майката ще уведомява бащата през дните когато ще ползва плетният си годишен отпуск.

-всяка нечетна година-детето ще посреща Коледните празници с баща си от 11.00ч сутринта на 21 декември до 19.30ч на 26 декември , а всяка четна година-през същият период с майката,като за този период бащата няма право да ползва общият режим уговорен по-горе.

-всяка четна година детето ще посреща новогодишните празници с баща си от 11.00ч сутринта на 27 декември до 19.00ч на 03.01. на следващата нечетна година,а всяка нечетна прз този период с майката,като през него бащата няма право да ползва общият режим на контакти.-всяка нечетна година детето ще прекарва първата половина от пролетната ваканция с баща си, а втората половина с майка си,всякачетна година ще прекарва първата половина от пролетната ваканция с майка си, а втората с баща си,като времето определено за прекрване с майката,бащата няма да ползва общият режив на контакти.

-всяка четна година рожденият си ден детето ще прекарва с баща си,от 16.00ч на същият ден до 8.00ч на следващият ден,койтоако е учебен ден,бащатаще води детето на училище,като този ден е присъствен за майката в рамките на организираното му отбелязване, а всяка нечетна с майка си,като този ден е присъствен за бащата в рамките на неговото отбелязване.

-всяка нечетна година  именният си ден детето ще прекарва с баща си от 16.00ч на същият ден до 8.00ч на следващият ден,който ако е учебен ден бащата ще води детето на училище,като този ден е присъствен за майката, а всяка четна година-с майката,като този ден е присъствен за бащата в рамките на организираното му отбелязване.

-всеки от родителите ще има право да бъде с детето си на личните си празници,независимо от посоченият по-горе и приложим режим в часовата рамка на пункт 5.

-всеки родител ще има право да бъде с детето си на празниците на своите родители/баба и дядо/рожден ден,имен ден,независимо от уреденият по-горе режим в часовата рамка на пункт 5.

-всяка четна година детето ще прекарва великденските празници с баща си от 18.00ч на Велики ечтвъртък/ако детето посещава учебни занаятия,бащата ще го взема в четвъртък от учебното заведение до 19ч на Велики понеделник,а всяка нечетна година –с майка си,като за този период бащата няма право да ползва общият режим уговорен по-горе.

-Бащата ще има право да вижда детето и в друго време,при изрична уговорка с майката.

 Бащата Й.С.Ч. ще заплаща на детето Н.Й.Ч.. по банкова сметка *** А.Г.Ч.,ежемесечна издръжка в размер на 600лв месечно,считано от влизане на решението в сила,до навършване пълнолетие на детето.Бащата ще заплаща ежемесечната издръжка по сметка на майката-IBAN ***ай ,че майката желае да получава по-друг начин или по-друга сметка издръжката за детето,майката се задължава в срок от една седмица да уведоми писмено бащата. 

Страните се съгласяват,че всички разноски по училищните такси/вкл.частно уч.заведение/учебни материали и всички подобни пособия,ще се заплащат от бащата директно на учебното заведение.

Страните се съгласяват всички разноски относно организираните от учебното заведение на детето дейности/екскурзии,чужди езици,кръжоци,спортни занимания,занимания с изкуство и култура,екипировкасеминари,турнири/извършването на консултации и срещи със специалистинад 1000лв ще се разпределят между страните по-равно,като всеки ще заплаща припадащата му се част от общата сметка.

 

3.Семейното жилище апартамент № 5 гр.С. ул.“Ц.“22 ет.3 ап.5 ще се ползва безвъзмездно от майката и детето,до навършване на пълнолетие на същото,като към момента бащата Й.Ч. е освободил същото и няма претенции за ползването му.

4.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

5.Движимите вещи,недвиимите имоти и МПС,  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

6.За в бъдеще съпругата ще носи  брачното си фамилно име- Ч.

 10.Разноските по делото ще се поемат от страните,така както са направени.

ОСЪЖДА А.С.Ч..  да заплати окончателна държавна такса 20лв  и Й.С.Ч. -20лв и върху стойността на издръжката 432лв.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

Й.С.Ч. ЕГН ********** и А.Г.Ч. ЕГН **********  ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 19.08.2006г От брака страните  имат родено едно малолетно към момента дете –Н.Й.Ч.. ЕГН **********.

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: