Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

                                             гр. К., 17.07.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на седемнадесети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 463, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите В.Е.Д., ЕГН **********,*** и М.К.П., ЕГН **********,***5 са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 12.09.2010 година, с акт за граждански брак № 275, на район „Т.”, Столична община. Имат през време на брака си родено едно дете - В.В.Д., ЕГН: **********, родено на *** година - малолетно към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на детето, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят Д. следва да заплати 134,40 лева държавна такса по сметка на КРС, върху размера на издръжката, вкл.тази, дължима за една година назад, а двамата молители  и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 12.09.2010 година, с акт за граждански брак № 275, на район „Т.”, Столична община между В.Е.Д., ЕГН **********,*** и М.К.П., ЕГН **********,***5, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.  Упражняването на родителските права върху роденото от брака на страните малолетно дете В.В.Д., ЕГН: **********, родено на *** г. се предоставят на неговата майка и законен представител М.К.П., ЕГН:**********, която ще полага грижи за възпитанието и отглеждането на детето от брака и то ще следва нейното местоживеене. Местоживеенето на детето ще съвпада с постоянния адрес на майката, при изричната уговорка и задължение на майката да уведомява писмено бащата на електронния му адрес: V.com поне 30 дни преди всяка евентуална промяна на местоживеенето на детето с посочване на точния адрес на бъдещото му местоживеене.

2.  Страните се споразумяват на следния режим на лични контакти между съпруга В.Е.Д., ЕГН: ********** и ненавършилото пълнолетие дете от брака В.В.Д., ЕГН: **********.

Съпругът В.Е.Д., ЕГН: ********** има право на лични контакти с детето от брака В.В.Д., ЕГН: **********, както следва: всеки втори и четвърти уикенд от месеца, от 17 часа в петък до 17 часа в неделя ; 1 (един) месец през лятната ваканция на детето (преди началото на учебната година и без това да съвпада с годишния отпуск на майката), както и във всички останали случаи при желание на детето и споразумение на родителите. При упражняване на режима на лични отношения съпругът ще взема детето от брака от адреса на майката и ще го връща на същия адрес. Когато съпругът взема детето за лятна ваканция и/или при упражняване на режима на лични контакти, той уведомява писмено чрез електронна поща с адрес: M.com съпругата за местонахождението и адреса, където ще пребивава детето.

3.Съпругът В.Е.Д., ЕГН: ********** ще заплаща месечна издръжка на ненавършилото пълнолетие дете от брака В.В.Д., ЕГН:            ********** чрез нейната майка и законен представител М.К.П., ЕГН ********** в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, платими по банков път, на посочена от майката банкова сметка: ***, IBAN: ***, BIC: ***, с титуляр на сметката М.К.П., ЕГН:**********. Съпругът се задължава да изплати издръжка за период от една година назад от датата на подписване на настоящото споразумение. Издръжката ще се заплаща от първо до пето число на месеца на съответния месец, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на причини за изменението или прекратяването й.

4.Съпрузите не претендират издръжка помежду си и такава не се дължи. Съпрузите на са сключвали брачен договор след 12.09.2010 година и движимите вещи, придобити през време на брака им и представляващи съпружеска имуществена общност, са разпределени извънсъдебно между тях.

5.След прекратяване на брака съпругата ще продължи да се именува М.К.П..

6.Разноските по делото се заплащат от всеки от съпрузите, така както са направени, като бащата ще заплати дължимата държавна такса върху уговорената месечна издръжка за детето.

7.Страните нямат претенции във връзка със семейното жилище, ползвано от тях до фактическата им раздяла.

8.С подписването на настоящето споразумение молителите декларират, че са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си, свързани с прекратяването на брака им и няма да имат претенции един към друг, освен в случай на изменение на обстоятелствата по силата на чл.51, ал.4 от СК.“

ОСЪЖДА В.Е.Д. да заплати по сметка на съда 134,40 лева - държавни такси, а В.Е.Д. и М.К.П. - и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :