Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 10.07.2019 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на десети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 465 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на И.П.П. и С.П.П., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

Твърдят, че са сключили граждански брак на 08.12.1994 г., като по време на брака са родени децата М.И.П. и К.И.П., пълнолетни в момента.

Заявяват желанието си за прекратяване на бракът между тях, като представят споразумение, уреждащо въпросите по чл. 51 от Семейния кодекс.

В съдебно заседание поддържат молбата си, като заявяват сериозно и непоколебимо желание за прекратяване на брака при условията на представеното споразумение.

Производството е по чл. 330 от ГПК във вр. с чл. 50 от СК.

След преценка на доказателствата по делото и доводите на страните съдът намира следното от фактическа и правна страна:

Видно от удостоверение за граждански брак /дубликат/ от 31.01.2017 г., издадено от С. община, район „Т.“, молителите са сключили граждански брак на 08.12.1994 г., за което е съставен акт № 3341 от същата дата на С. община, район „Т.“.

Видно от представените удостоверения за раждане № 81129 от 10.08.1995 г., издадено от С. община, район „И.“ и № 212052 от 02.07.1997 г., издадено   от С. община, район „И.“, молителите са родители на М.И.П., родена на *** г. и на К.И.П., родена на *** г.

От изложеното от молителите в молбата и в споразумението се установява, че страните са се споразумели относно всички последици от прекратяването на брака. Постигнали са съгласие семейното жилище, макар и лична собственост на съпруга И.П.П., след прекратяване на брака да се ползва от  съпругата С.П.П., без да бъде заплащано обезщетение за ползването. 

Страните са се споразумели и относно личните и имуществените си отношения, а именно, че  не си дължат взаимно издръжка, и че съпругата ще продължи да носи фамилното име П. след прекратяване на брака.

Относно имуществените отношения съпрузите заявяват, че същите са уредени с брачен договор от 30.05.2019 г., вписан в Службата по вписванията с вх. № 32617/30.05.2019 г., акт 115, том VI дело № 24609/19, като с молбата е представен заверен препис от този договор, с нотариална заверка на подписи и съдържание, удостоверени от Ц.Д., нотариус в район РС – гр. С., с рег. № 350 на Нотариалната камара.

 При тези факти съдът намира молбата за допустима и основателна. Налице са предпоставките на чл. 50 и чл. 51 от СК за допускане на развод по взаимно съгласие, молителите са изразили сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака, постигнали са споразумение, отговарящо на законовите изисквания (чл. 51 от СК), с което уреждат изцяло личните и имуществените си отношения след развода, като нямат други претенции един към друг, споразумението не противоречи на закона и същото следва да бъде утвърдено от съда.

Уредените имуществени отношения с цитираният брачен договор са въпрос, който не следва да бъде изследван подробно предвид обстоятелството, че този вид отношения не са задължителна част от споразумението и уреждането им не е предпоставка за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Следва да бъде определена окончателна държавна такса за производството по делото в размер на 40 лв., като с оглед обстоятелството, че при предявяване на молбата е внесена сумата от 25 лева, то останалата част от 15 лева следва да бъде възложена на двамата съпрузи в равни части, доколкото няма споразумение за възлагане на разноските на единия от съпрузите.

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 08.12.1994 година, с акт № 3341 на район „Т.“, С. община между И.П.П., ЕГН **********,*** и С.П.П., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

I/. Съпрузите заявяваме, че на 30.05.2019 год. по своя собствена и свободно изразена воля, както и с оглед взаимното ни желание да уредим отношенията си относно притежаваните от нас права върху имуществото, което сме придобили, което ще придобием за в бъдеще, както и относно начина на управление и разпореждане с това имущество, сме подписали брачен договор, като подписите ни върху договора и съдържанието на същия са нотариално удостоверени от Ц.Д. - Нотариус с рег.№ 350 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие, района на СРС, съответно с рег. № 2462/30.05.2019 год. и с рег. № 2463, том 1, № 162 от 30.05.2019 год. от същия Нотариус, договора вписан в Сл.Вп. с вх.рег. № 115, том VI, вх.рег. № 32617, дело № 24609/30.05.2019год.

1/. С посочения по-горе договор съпрузите сме уредили имуществените си отношения относно:

-          правата върху имуществото, което е било вече придобито от двамата по време на брака в режим на СИО;

-          имуществото, което ще се придобива по време на брака след сключването на

договора;

-          правата ни върху притежаваното от нас имущество преди брака;

-          начините на управление, ползване и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

2/. С настоящата заявяваме, че в регистъра на имуществените отношения към А. по вписванията е регистриран избрания от нас договорен режим на имуществените отношения.

3/. В цитирания по-горе брачен договор се съгласихме, което съгласие поддържаме и пред Вас, семейното жилище, лична собственост на съпруга И.П.П. и представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1201.61.1.111 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда двеста и едно, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, сто и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в гр. С., община С., област С. /столица/, адрес на имота: гр. С., район „И.“, ж.к.“С.Т.“, блок 353 /триста петдесет и три/, вход „В“, етаж 4 /четири/, апартамент №111 /сто и единадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1201.61 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда двеста и едно, точка, шестдесет и едно/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 105.58 /сто и пет цяло и петдесет и осем стотни/ кв. метра; прилежащи части: избено помещение №8 /осем/, ведно с 0.964% /нула цяло деветстотин шестдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата; стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.1201.61.1.110 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда двеста и едно, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, сто и десет/; под обекта - 68134.1201.61.1.107 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда двеста и едно, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, сто и седем/; над обекта - 68134.1201.61.1.115 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда двеста и едно, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, сто и петнадесет/, който самостоятелен обект, съгласно доказателствен акт за собственост, представлява: АПАРТАМЕНТ №111 /сто и единадесет/, находящ се в гр.С., ж.к.”В.И.”, /сега ж.к.“С.Т.“/, в жилищната сграда на блок № 353 /триста петдесет и три/, вход „В“, на 4 /четвърти/ етаж, със застроена площ от 105.58 /сто и пет цяло и петдесет и осем стотни/ кв.метра, състоящ се от: две стаи, дневна, кухненски бокс и сервизни помещеия, при съседи: стълбище, И. *** и двор, заедно с избено помещение № 8 /осем/, без посочена площ по акт за собственост, при съседи: коридор, мазе № 7 и И.Г., ведно с 0.964% /нула цяло деветстотин шестдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, след прекратяването на брака чрез развод същото да се ползва от съпругата С.П.П., без последната да заплаща обезщетение за ползването на съпруга И.П.П., като съпругът И.П.П. заявява, че го е напуснал и няма претенции за ползването му.

4/. Движимите вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака сме поделили извънсъдебно и същите заявяваме, че нямаме претенции един към друг за тях.

5/. Съгласно чл.13 от брачния договор страните сме се споразумели всички парични влогове, включително налични авоари по банкови сметки, независимо от техния произход, дружествени дялове, акции и други ценни книжа, както и имуществото, придобито в резултат на развиване на търговска дейност, включително всякакъв вид вземания на единия съпруг, остават при прекратяване на брака чрез развод, изцяло в индивидуална собственост на придобилия ги съпруг, без другия съпруг да има каквито и да било имуществени и/или финансови претенции към придобилия ги съпруг.

6/. Страните, подписвайки брачния договор сме се съгласили в случай на развод, имуществените отношения помежду ни да бъдат уредени съобразно условията и уговореното в чл.10 от същия договор.

7/. Страните заявяваме, че с подписания помежду ни брачен договор сме уредили и отношенията си във връзка с придобитите от нас по време на брака ни, в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/, недвижими имоти.

8/. Страните заявяваме, че по време на брака си не сме придобивали и съответно не притежаваме МПС.

9/. Страните декларираме, че нямаме регистрирани фирми като еднолични търговци, както и че не участваме като акционери в търговски дружества.

10/. Съпрузите заявяваме, че няма да си дължим издръжка един на друг след прекратяването на брака - чл. 15 от брачния договор. 

11/. Страните се споразумяваме, че след прекратяването на брака съпругата С.П.П. да продължи да носи брачното си фамилно име - П., за което съпругът И.П.П. дава съгласието си.

12/. Съпругата С.П.П. заявява, че няма никакви претенции относно фирмите, в които съпругът И.П.П. е едноличен собственик на капитала в ЕООД.

13/. Съпрузите заявяваме, че съгласно чл. 8 от брачния договор сме уговорили разделност за задълженията си към трети лица дори и те да са поети за задоволяване на общи нужди на семейството. Приели сме също така, че за задължения, поети от единия съпруг, поелият ги съпруг отговаря лично.

14/. Заявяваме, че родените от брака ни деца М.И.П. - ЕГН ********** и К.И.П. - ЕГН **********, са пълнолетни.

15/. Разноските по делото за развода се поемат от страните така, както са направени.

С настоящото споразумение съпрузите декларираме, че сме уредили напълно и доброволно личните и имуществените си отношения във връзка с прекратяването на брака ни на основание чл.50 от СК и съобразно уговореното от нас, както в настоящото споразумение, така и в подписания на 30.05.2019 год. помежду ни брачен договор.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за съда.

 

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА С.П.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща половината от дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: