Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                            гр. К., 18.09.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 466, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите В.Д.Р., ЕГН **********,*** и В.Т.Р., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 10.06.2000 година, с акт за граждански брак № 261, на район „Т.”, Столична община. Имат през време на брака си родени две деца - Т.В.Р.., родена на *** година, ЕГН ********** - малолетно към момента и К.В.Р.., ЕГН ********** – пълнолетен.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на детето, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят Р. следва да заплати 100,80 лева държавна такса по сметка на КРС, върху размера на издръжката, а двамата молители  и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 10.06.2000 година, с акт за граждански брак № 261, на район „Т.”, Столична община между В.Д.Р., ЕГН **********,*** и В.Т.Р., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва :

 

1.    Упражняване на родителските права

Родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Т.В.Р.., родена на *** год., ЕГН **********ще се упражняват от майката В.Д.Р., ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

2.Режим на лични контакти

Бащата В.Т.Р., ЕГН ********** ще упражнява режим на лични контакти с роденото от брака малолетно дете Т.В.Р.., ЕГН **********, както следва: от първо до петнадесето число на месеца, последователно с преспиване, от 18.00 часа на първия ден, като го взема от адреса на местоживеене на майката, до 18.00 часа на петнадесетия ден, като го връща на адреса на местоживеене на майката.

3.   Местоживеене на детето

Роденото от брака малолетно дете Т.В.Р.., ЕГН **********, ще има местоживеене на адреса на майката, който към настоящия момент е  гр.С., ж.к.„Л.“, бл. 202, вх.Г, ет.6, ап.82.

4. Издръжка

Бащата В.Т.Р., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 140 (сто и четиридесет) лева на малолетното дете Т.В.Р.., ЕГН **********, чрез нейната майка В.Д.Р., ЕГН **********, дължима до пето число на текущия месец, считано от датата на влизане в сила на решението за развод до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на причина за изменение или прекратяване на издръжката. Върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане се дължи и законна лихва върху месечната издръжка.

5.Семейно жилище

Семейното жилище по смисъла на чл. 56 от СК, находящо в гр. С., ж.к.„Л.“, бл. 6, вх. Е, ет. 4, ап. 56, е лична собственост на съпруга В.Т.Р., същото е напуснато от съпругата В.Д.Р., която няма претенции за ползването му сега и за в бъдеще

6.Фамилно име на съпругата

След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - Р..

7.Издръжка от съпруг. Деловодни разноски

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка по смисъла на чл. 145 от Семейния кодекс.

Разноските по делото се поемат от всяка една от страните така както са ги направили.“

ОСЪЖДА В.Т.Р. да заплати по сметка на съда  100,80 лева - държавни такси, а В.Т.Р. и В.Д.Р. - и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :