Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                            гр. К., 30.01.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на тридесети януари  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : И. Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 48, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Молителите И.А.П., ЕГН **********,*** и Е.П.П., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            ........................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 24.02.2001 година, с акт за граждански брак № 052, на район „С.”, С.община между И.А.П., ЕГН **********,*** и Е.П.П., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

I.              ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА

Двете страни И.А.П., ЕГН ********* и Е.П.П., ЕГН ********** се съгласяват бракът им, сключен на 24.02.2001 г., за което е съставен акт за граждански брак № 052 от 24.02.2001 г. от С.община, р-н „С.“, да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за прекратяването на брака.

II.            РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете П.И.П., ЕГН **********, се предоставя на майката Е.П.П., ЕГН **********, която ще полага и грижите по отглеждането и възпитанието на детето.

2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Г.И.П., ЕГН **********, се предоставя на майката Е.П.П., ЕГН **********, която ще полага и грижите по отглеждането и възпитанието на детето.

III.           МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА

Децата П.И.П., ЕГН ********** и Г.И.П., ЕГН **********, ще живеят при своята майка Е.П.П., ЕГН **********, на адрес: ***/мезонет №1.

IV.          РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА

1. Бащата И.А.П., ЕГН ********** има право на лични контакти с децата П.И.П., ЕГН ********** и Г.И.П., ЕГН **********, както следва: всеки първи и трети уикенд от месеца от 18:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя с преспиване, 30 /тридесет/ дни през лятната ваканция, 5 /пет/ дни през зимната ваканция, както и 5 /пет/ дни през пролетната ваканция, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

2. За физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на децата, за тяхното образование и за техните лични и имуществени интереси, ще се грижат и двамата родители.

V.           ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА

1. Бащата И.А.П., ЕГН **********, ще заплаща на сина си П.И.П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.П.П., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 300 (триста) лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, ведно със законната лихва, върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й плащане, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на задължението за издръжка.

Бащата И.А.П., ЕГН ********** ще заплаща определената в предходната т.1 издръжка за детето П.И.П., ЕГН **********, в брой или по банковата смета на майката Е.П.П., ЕГН **********, до 10-то число на текущия месец, за който е дължима.

2. Бащата И.А.П., ЕГН **********, ще заплаща на сина си Г.И.П., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.П.П., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 300 (триста) лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, ведно със законната лихва, върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й плащане, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на задължението за издръжка.

Бащата И.А.П., ЕГН ********** ще заплаща определената в предходната т.1 издръжка за детето Г.И.П., ЕГН **********, в брой или по банковата смета на майката Е.П.П., ЕГН **********, до 10-то число на текущия месец, за който е дължима.

VI.          СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ

Семейното жилище представлява апартамент, находящ се в гр. С., бул. „Б.Б.“ №24, ет.9, ап./мезонет/ №1, който семейството ползва въз основа на договор за наем. Двете страни се споразумяват, че занапред ще се ползва от съпругата Е.П.П. и двете непълнолетни деца, като съпругът И.А.П. е напуснал семейното жилище и няма претенции относно неговото ползване.

VII.         ИЗДРЪЖКА НА СЪПРУГ

Страните заявяват, че нямат претенции за лична издръжка, една спрямо друга, след прекратяване на брака.

VIII.       ФАМИЛНО ИМЕ

Страните се споразумяват след прекратяване на брака Е.П.П., ЕГН ********** да запази брачното си фамилно име и занапред да продължи да се именува Е.П.П..

IХ. Страните са разделили извънсъдебно движимите вещи, придобити по време на брака и остават в собственост на страната, която ги владее.

 

Х. РАЗНОСКИ

Страните се споразумяват разноските по делото да се поемат от всяка от страните, така както ги е направила, а държавната такса, изчислена на основата на споразумението за издръжка, ще бъде заплатена от съпруга.

С подписването на настоящето споразумение страните заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им, без съдът да издирва мотивите им за това и без да се произнася по въпроса за вината, като уреждат всички лични отношения, произхождащи като последица от прекратяването на сключения помежду им граждански брак.“

 

ОСЪЖДА И.А.П. да заплати по сметка на съда 258,00 лева - държавни такси, а И.А.П. и Е.П.П. и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :