Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 13.08.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на шести август две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 480 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите О.А.Д. - М., ЕГН ********** *** и И.С.М., ЕГН ********** ***, чрез адв. Ц. - САК по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката О.А.Д. - М., редовно призована, явява се лично, моли да се даде ход на делото и  поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят И.С.М.,  редовно призован, явява се лично, моли да се даде ход на делото и поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За двамата молители се явява адв. Ц. – САК, който поддържа така депозираната молба и моли съдът да постанови решение, с което да одобри подписаното между страните споразумение.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :               Молителите са сключили граждански брак на 23.02.2019 г. в гр. С., за което е съставено удостоверение за граждански брак, въз основа на което е съставен акт за граждански брак № 0037 / 23.02.2019 г. от Столична община, район „Т.“. От брака си имат родено едно дете – Д.И.М..  роден на *** г., ЕГН **********, видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 2025 / 29.10.2018 г. от Столична община, район „К.П.“, което е непълнолетно.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева, платима от страните по – равно.

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между О.А.Д. - М., ЕГН ********** *** и И.С.М., ЕГН ********** ***, сключен на 23.02.2019 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 0037 / 23.02.2019 г. от Столична община, район „Т.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Д.И.М.., ЕГН ********** се предоставят на майката О.А.Д. - М., с право на бащата И.С.М., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.00  часа до 18.00 часа до навършване на тригодишна възраст на детето, а след това всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, непрекъснат контакт през всяка календарна година във време, несъвпадащо с годишния отпуск на майката.

         Местоживеенето на детето Д.И.М.., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката О.А.Д. - М., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата  И.С.М., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Д.И.М.., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител О.А.Д. - М., ЕГН ********** в размер на150.00 / сто и петдесет / лева месечно, ведно със законните лихви върху всяка пресрочена вноска, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

 Семейното жилище, находящо се в с. Б., ул. „Т.П.“ № 3 е собственост на А.Д. и К.Ф., баща и баба на О.Д. остава за ползване от О.А.Д. - М., ЕГН ********** и ненавършилото пълнолетие дете Д.И.М.., ЕГН **********, като съпругът И.С.М., ЕГН ********** го е напуснал и няма претенции за ползването му.

        ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

През време на брака  съпрузите не са придобили в СИО недвижими имоти и МПС – та.

Съпрузите нямат регистрирани фирми, като еднолични търговци по време на брака, нито общи участия в търговски дружества. Общите влогове и движимите вещи са си ги поделили извънсъдебно.

            ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата О.А.Д. - М., ще носи предбрачното си фамилно име– Д..

Разноските по делото се поемат от страните по – равно.

ОСЪЖДА О.А.Д. - М., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 108.00 / сто  и осем /  лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка / въпреки че ДТ се дължи от Илиана Антонова Карастоянова /.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :