Р  Е Ш  Е  Н  И  Е №…                               

                                  гр.К., 04.07.2019 г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Районен съд-К., четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ  гр.д.№ 495 / 2019 г., по описа на КРС, на основание чл.130, ал.3 от Семейния кодекс, за да се произнесе, съобрази :

Постъпила е молба от Г.Д.Д., ЕГН **********,***, лично и със съгласието на майка й М.Г.Д., ЕГН **********, същия адрес, за даване на разрешение от съда да бъдат  изтеглени от банковата сметка на  детето по детски влог: IBAN: ***, в банка „Д.“ ЕАД, сумата от 18000,00 (осемнадесет хиляди) лева.

Сумата била необходима за обзавеждане на детска стая, смяна на дограма, газификация и ремонт на покрив.

Съдът, след като разгледа молбата и приложените към нея писмени доказателства – удостоверения за раждане на детето, извлечение от банкова сметка ***, намира същата за НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 3 от СК : „Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

В случая молбата не е подкрепена с нито едно доказателство, установяващо необходимостта от извършване на исканите ремонтни дейности, както и такива, оправдаващи техния висок размер. Не е представен и документ за собственост на жилището, където живее детето. Не е представен и документ за доходите на майката, от който да е видно нейното финасово състояние.

При липса на горните предпоставки издаване на разрешително съдебно разпореждане в исканата насока би противоречало на интереса на детето и на добрите нрави.

Така мотивиран и на основание чл. 530 от ГПК вр. чл. 130, ал. 3 от СК, СЪДЪТ

 

   Р   Е    Ш    И     :

 

НЕ РАЗРЕШАВА на Г.Д.Д., ЕГН **********,***, лично и със съгласието на майка й М.Г.Д., ЕГН **********, същия адрес, да бъдат  изтеглени от банковата сметка на  детето по детски влог: IBAN: ***, в банка „Д.“ ЕАД, сумата от 18000,00 (осемнадесет хиляди) лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С. в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ :