П Р О Т О К О Л

 

     Гр. К., 09.12.2019 година

 

РАЙОНЕН СЪД - К., втори състав, в публично съдебно заседание на девети декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                                            

при участието на съдебен секретар Д.М., сложи за разглеждане гр. д. № 509 по описа на съда за 2019 г., докладвано от председателя.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът Ц.М.Т., като майка и законен представител на М.Р.Т., ред. пр., се явява лично и се представлява от адв. Л.М. от САК, с пълномощно по делото.

Ответникът Р.Н.Т., ред. пр., се явява лично и с адв. К.Г. от САК, с пълномощно по делото.

 

 

СТРАНИТЕ (по отделно): Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРИСТЪПВА към изясняване на делото от фактическа страна

Адв. М.:  По доказателствените искания представям в днешното съдебно заседание амбулаторен лист от прегледа на детето, заедно със служебна бележка, че детето е редовен ученик в 7 клас. Водим допуснатите ни 2 свидетели.

Адв. Г.: Искам да предложа на ищовата страна да постигнем спогодба, като размера на издръжката е в размер на 190 лева.

Адв. М.:  От името на доверителката ми заявявам, че сме съгласни на спогодбата и предложения размер на издръжка 190 лева.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА представените, в днешното съдебно заседание, представените от адв. М. писмени доказателства.

 

Съдът, след като изслуша становището на страните и на основание чл. 145, ал. 3, изр. 2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО

 

На основание чл. 146, ал. 3 от ГПК, съдът изслуша становището на страните във връзка с доклада по делото, изготвен с определението на съда за насрочване на делото от 30.08.2019 г., находящо се на лист 33-34 от делото.

Адв. М.: Нямам възражения по доклада.

ИЩЕЦЪТ: Нямам възражения по доклада.

Адв. Г.: Нямам възражения по доклада.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам възражения по доклада.

 

Съдът счита, че следва да обяви за окончателен изготвения по делото проекто доклад по чл. 140, ал. 3 от ГПК и

О П Р Е Д Е Л И

ОБЯВЯВА за окончателен изготвения проекто доклад по чл. 140 от ГПК, вписан в определение на съда от 30.08.2019 г.

 

Съдът на основание чл. 148 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА исковата молба и представените към същата писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ (по отделно): Постигната между нас спогодба е в следния смисъл:

Бащата Р.Н.Т., ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на детето си М.Р.Т., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Ц.М.Т., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 190.00 лева /сто и деветдесет лева/, платима до 10-то число на текущия месец. Договорената месечна издръжка се дължи, считано от влизане в сила на настоящото споразумение между страните, до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху просрочените суми.

 

Ищец: _______________                            Ответник: ________________

      (Ц.Т.)                                           (Р.Т.)

 

Съдът, като взе предвид изразените в днешното съдебно заседание становища на страните, както и представената спогодба, намира, че същата не противоречи на закона и следва да одобри същата и съответно да прекрати производството по делото, поради което и на основание чл. 234 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигната спогодба по гр. д. № 509 от 2019 г. по описа на РС – К., между Ц.М.Т., ЕГН ********** ***, като майка и законен представител на М.Р.Т., ЕГН ********** и Р.Н.Т., ЕГН ********** ***.

ИЗМЕНЯ на основание чл.150 ал. 1 от СК размера на постановената по гр. д. № 509 / 2019 г. по описа на РС – гр. К., месечна издръжка, дължима от Р.Н.Т., ЕГН ********** ***  в полза на детето М.Р.Т., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Ц.М.Т., ЕГН ********** ***, като я УВЕЛИЧАВА от 80.00 / осемдесет / лева на 190.00 / сто и деветдесет / лева, платима до 10-то число на текущия месец. Договорената месечна издръжка се дължи, считано от влизане в сила на настоящото споразумение между страните, до настъпване на законова причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху просрочените суми, като ОТХВЪРЛЯ иска над този размер до предявеният от 250.00 / двеста и петдесет / лева месечно.

 

ОСЪЖДА Р.Н.Т., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на РС - К. държавна такса в размер на 79.20 (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева върху размера на определената издръжка.

 

ПРЕКРАТЯВА производство по гр. д. № 509 по описа за 2019 г. на РС - К., ІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  в частта за прекратяване може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – гр. С. в 1 – седмичен срок, считано от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдебното заседание приключи в 10.30 часа.

Протоколът се изготви в с. з.

 

                  

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

СЕКРЕТАР: