РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.  28.11.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 18.11.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 510 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между  Г.Г.Т. ЕГН ********** и  А.Г.Ц.  ЕГН **********  сключен на 17.08.2014г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.Упражняването на родителските права на роденото от брака дете-А.Г.Т.. роден на ***г се предоставят на майката А.Г.Ц.-Т.,което ще живее на адреса на майката.

3.Бащата Г.Т. ще осъществява лични контакти с детето А.Т.,както следва:

-всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч до 18.00ч без преспиване до навършване на 6 го дишна възраст на детето, а след това с преспиване

-от 01.о2. до 05.02. всяка година и 30 дни през лятото,което не съвпада с платеният отпуск на майката и в присъствието на бащата т.е.да не е ангажиран с пътувания в този период.

-всяка четна година на рожденият ден на детето -09.05. в часовете от 10.00ч до 18.00ч

-всяка нечетна година за Коледа от 18.00ч на 24.12.до 18ч на 26.12.в присъствие на бащата,ако той не е ангажиран с пътувания в този период.

-всяка четна нова година от 18.00ч на 31.12. до 18ч на 01.01. в присъствието на бащата,т.е. ако не е ангажиран с пътувания в този период

-всяка нечетна година за дните които са официално обявени за Великденски празници от 18.00ч на първия ден до 18.00ч на последният ден в присъствие на бащата,когато той не е ангажиран с пътувания в този период.

3.Бащата Г.Г.Т.,ще заплаща ежемесечна издръжка на детето А.Г.Т..,чрез неговата майка и законна представителка А.Г.Ц.-т. в размер на 180лв,заедно с лихвите върху всяка просрочена вноска,считано от влизане в сила на споразумението до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.   

4.Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка.

5.За в бъдеще съпругата ще носи   пред брачното си фамилно име- Ц.

 9.Разноските по делото ще се поемат от съпруга Г.Т.

ОСЪЖДА Г.Г.Т.    да заплати окончателна държавна такса 20лв , и върху издръжката 129.60лв и А.Ц. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 Г.Г.Т.  ЕГН ********** и А.Г.Ц.-Т.   ЕГН **********,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 17.08.2014г От брака страните имат родено едно дете-А.Г.Т..,роден на ***г

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: