Р          Е          Ш        Е        Н        И         Е

                                    

 

 

                                        Гр. К.-13.01.2020г

 

                           В    И  М  Е  Т О    Н А   Н  А  Р  О Д  А

 

 

РАЙОНЕН СЪД-К.-първи състав в открито заседание на 19.11.2019г в състав:

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

При секретаря  М.Ш., като разгледа докладваното от съдията   гр.д.513/2019г  по описа на КРС,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

„А.Е.“ЕООД ,ЕИК 131324974, представлявано от А.Р.Р., са предявили против „К.М.Т.“ЕООД  ЕИК 203278327 с.Г. ул.“В.Л.“№ 12,представлявано от М.И.И.,иск с правно основание чл.422 ал.1 ГПК,с цена на иска  20 323.48лв и всички последици от това.

В срока на чл.131 и сл.ГПК отговор от ответника не е постъпил, не се явява в първото по делото заседание ,не сочи причина за неявяването  и не сочи доказателства. .

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема за установено следното:

Решението следва да бъде постановено при условията на 238 ал.2 и чл.239 ГПК

Съобразно горните разпоредби съдът постановява неприсъствено решение без да се мотивира по същество,поради което иска следва да бъде уважен така както е предявен.

             

                                Водим от горното съдът

 

                     

                               Р            Е           Ш           И :   

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ,че  „К.М.Т.“ЕООД ЕИК 203278327, представлявано от М.И.И., дължи на „А.Е.“ЕООД ЕИК 131324974 представлявано от А.Р.Р.,сумата от 20 323.48лв,ведно със законна лихва,считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА  К.М.Т.“ЕООД ЕИК 203278327  ,да заплати на „А.Е.“ЕООД ЕИК 131324974 ,разноски в заповедното и настоящето производство 1 407.82лв

             РЕШЕНИЕТО   е окончателно.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: