Р  Е Ш  Е  Н  И  Е №…                               

                                  гр.К., 15.07.2019 г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     К.ският районен съд, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията РОДОПСКИ  гр.д.№ 519 / 2019 г., по описа на КРС, на основание чл.130, ал.3 от Семейния кодекс, за да се произнесе, съобрази :

Постъпила е молба от Д.М.А., ЕГН ********** и Т.Д., ЕГН **********,***, като родители и законни представители на малолетното им дете М.Д.Т., ЕГН **********, родена на *** година, за даване на разрешение от съда да бъде изтеглена от банковата сметка на детето № 23753910, банка „Д.“ ЕАД, клон Годеч цялата сума от 1600,00 (хиляда и шестстотин) лева, заедно с лихвите. Сумата била необходима за разходи във връзка с обзавеждане на детската стая на детето.

Съдът, след като разгледа молбата и приложените към нея писмени доказателства – удостоверение за раждане на детето и извлечение от детския влог на детето, намира същата за ОСНОВАТЕЛНА.

Съдът преценява, че не са налице законови пречки за даване на разрешение от съда за теглене на поисканата сума от сметката на детето, тъй като от представените с молбата доводи и доказателства е видно, че предстоящото разпореждане с влога е необходимо и е в очевидна негова полза, с оглед задоволяване на елементарни битови  нужди за нормално съществуване, чрез обзавеждане на стаята му.

Воден от горното,  К.СКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД                                         

  Р    Е    Ш    И     :

РАЗРЕШАВА,на основание чл.130, ал.3 от Семейния кодекс, на Д.М.А., ЕГН ********** и Т.Д., ЕГН **********,***, като родители и законни представители на малолетното им дете М.Д.Т., ЕГН **********, родена на *** година,изтеглят от банковата сметка на детето № 23753910, банка „Д.“ ЕАД, клон Годеч цялата сума от 1600,00 (хиляда и шестстотин) лева, заедно с лихвите.

  Решението е окончателно.

                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ :