Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  № …

 

                                             гр. К., 18.09.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К.ски районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря Мария Гергинова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 524, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Молителите Я.Н.С., ЕГН **********,*** и И.Й.С., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            К.ският районен съд, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното:

            Молителите са сключили граждански брак на 23.05.1998 година, с акт за граждански брак № 275, на район „К.С.“, Столична община. Нямат родени от брака малолетни или непълнолетни деца. Роденото им от брака дете: Я. Я.С., ЕГН ********** е навършило пълнолетие към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство, двамата молители следва да заплатят по равно общо сумата от 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330, ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 23.05.1998 година, с акт за граждански брак № 275, на район „К.С.“, Столична община между Я.Н.С., ЕГН **********,*** и И.Й.С., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва:                   

1.    Страните по настоящото споразумение заявяват, че желаят брака им да бъде прекратен, без съдът да издирва мотивите за прекратяването на брачната връзка.

2.      Съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

3.     Съпрузите заявяват, че нямат парични влогове в банки, нямат придобити по времето на брака МПС, нямат придобити недвижими имоти. Останалите придобити по време на брака движими вещи са поделили извън съдебно и доброволно и по отношение на тях страните нямат каквито и да било претенции една спрямо друга.

4.      След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име - С..

5.     Страните декларират, че през време на брака нямат дялово участие в търговски и граждански дружества, нямат регистрирани фирми като едноличен търговец.

6.     Държавните такси по бракоразводния процес се поемат по равно от двете страни, а разноските по делото остават за страните, така както са направени от тях.

С така подписаното споразумение страните заявяват, че са уредили личните си и имуществени отношения но повод прекратяване на брака и нямат каквито и да било претенции един към друг.“

ОСЪЖДА Я.Н.С. и И.Й.С. да заплатят по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00  лева – държавни такси и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :