Р  Е Ш  Е  Н  И  Е  № …

 

                                             гр. К., 18.09.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К.ски районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 536, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

      Молителите А.К.А. – Ц., ЕГН ********** и Ц.Н.Ц., ЕГН ********** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            К.ският районен съд, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното:

            Молителите са сключили граждански брак на 28.09.2018 година, с акт за граждански брак № 3422, на район „К.С.“, Столична община. Нямат родени от брака деца.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство, двамата молители следва да заплатят по равно общо сумата от 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330, ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 28.09.2018 година, с акт за граждански брак № 3422, на район „К.С.“, Столична община между А.К.А. – Ц., ЕГН ********** и Ц.Н.Ц., ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва:                   

1.Бракът ни да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие;

2.Съпругата А.К.А.-Ц., след развода ще носи моминското си  фамилно име А.К.А.;

3.От брака нямаме деца;

4.След развода не си дължим издръжка един на друг;

5.Семейното жилище, находящо се в гр. Б., ще се ползва от съпругата, като съпругът го е напуснал;

6.Придобитите през време на брака движими вещи сме поделили извънсъдебно;

7.Разноските по делото поемаме поравно;

С настоящото споразумение уреждаме всички последици от прекратяването,на брака ни.“

ОСЪЖДА А.К.А. – Ц. и Ц.Н.Ц. да заплатят по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00  лева – държавни такси и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :