Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. Костинброд, 16.09.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. Костинброд,     ІI – ри състав в публично

заседание на единадесети септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

 

при секретаря                М. Г.                     и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                              Атанасова                   гр. д. № 575 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

........................................................................

Поради горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И    :

 

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между М.Г.Н., ЕГН ********** ***, ж. к. „*“, бл. 14, вх. „*“, ет. *, ап. * и К.О.Н., ЕГН ********** ***, сключен на 27.05.2017 г., с акт за граждански брак № 0178 / 27.05.2017 г., издаден от С. община, район „Т.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

От брака няма родени деца.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в гр. С., ж. к. „*“, бл. *, вх. „*“, ет. *, ап. * е собственост на родителите на молителката М.Г.Н., ЕГН ********** и е напуснато от молителите.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

По време на брака не са придобивали МПС – та и недвижимо имущество.

  Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно.

  Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

 

ФАМИЛНО ИМЕ :

След прекратяването на брака съпругът К.О.Н. ще продължи да носи брачното си фамилното име  Н..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от страните както са направени. 

ОСЪЖДА М.Г.Н., ЕГН ********** ***, ж. к. „*“, бл. *, вх. „*“, ет. *, ап. *, със съдебен адрес *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА К.О.Н., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :