Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 03.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                  

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 582 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите В.В.В., ЕГН **********, с адрес *** и Е.З.В., ЕГН **********, с адрес *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителят В.В.В., ЕГН **********,  редовно призован, явява се лично, моли да се даде ход на делото и поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителката  Е.З.В., ЕГН ********** нередовно призована, явява се лично, не прави възражение за нередовната процедура по призоваване и моли да се даде ход на делото, като поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За двамата молители се явява адв. Б. – САК, който не прави възражение за нередовната процедура по призоваване на молителката, поддържа така депозираната молба и моли съдът да постанови решение, с което да одобри подписаното между страните споразумение.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :               Молителите са сключили граждански брак на 19.03.2010 г. в гр. С., за което е съставено удостоверение за граждански брак, въз основа на което е съставен акт за граждански брак № 3054 / 19.03.2010 г. от  Столична община, район „С.“. От брака си имат родено едно дете – Н.В.В. – родена на *** г., ЕГН **********, видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0228 / 22.02.2012 г. от Столична община, район „М.“.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева и ДТ върху размера на издръжката, платима от съпруга.

Поради горното, съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между В.В.В., ЕГН **********, с адрес *** и Е.З.В., ЕГН **********, с адрес ***, сключен на 19.03.2010 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 3054 / 19.03.2010 г. от Столична община, район „С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Н.В.В.., ЕГН ********** се предоставят на майката Е.З.В., ЕГН **********, с право на бащата В.В.В., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка първа и трета седмица от месеца, от 17.00  часа в петък до 21.00 часа в неделя, всяка втора и трета седмица от месеца от 09.00 ч. до 19.00 ч. в неделя, всяка втора половина от нормативно установените в страната училищни ваканции, а така също и 30 / тридесет / дни през лятната ваканция, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като всяко година до 01.05. на съответната година, майката се задължава да уведомява бащата за времето, през което ще ползва годишния си отпуск. 

 

 

Всяка четна година Коледните празници 23.12 до 26.12 детето Н.В.В.., ЕГН ********** ще прекарва със своя баща с преспиване, като бащата има право да я взема в 10.00ч. на 23.12 и трябва да я върне на майка й на 26.12 в 18.00 часа.

Всяка нечетна година детето Н.В.В.., ЕГН ********** ще прекарва с преспиване при своя баща Новогодишните празници, считано от 28.12 до 02.01. включително, като бащата ще я взима на 28.12 в 17.00 ч. и трябва да я върне на майка й на 02.01 в 18.00 часа.

Всяка четна година детето Н.В.В.., ЕГН ********** ще прекарва Великденските празници, с преспиване при своя баща, като бащата има право да я вземе в 10.00 ч. на първия почивен ден и е задължен да я върне при майката в 18.00 ч. на последния почивен ден.

Всяка година детето Н.В.В.., ЕГН ********** ще прекарва, с преспиване при своя баща личните му празници / рождени дни и именни дни / от 17.00 ч. до 22.00 ч.

В случай, че майката ще пътува с детето Н.В.В.., ЕГН ********** извън града и това ще препятства контакта на баща й с нея, тя е длъжна да го уведоми за това, както и за дестинацията и срока на пътуването, три дни по – рано.

 В случай, че бащата ще пътува с детето Н.В.В.., ЕГН ********** извън града той е длъжен да уведоми майката за  дестинацията и срока на пътуването, три дни по – рано.

В случай, че е налице причина, поради която бащата няма да може да упражни правото си на лични отношения с дъщеря си, след отпадане на причината, бащата има право да бъде компенсиран, като през следващите седмици има право да я вземе с преспиване допълнителни дни, чийто брой е равен на броя на пропуснатите.  

         Местоживеенето на детето Н.В.В.., ЕГН **********  ще бъде на адреса на майката Е.З.В., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата В.В.В., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете Н.В.В.., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител  Е.З.В., ЕГН ********** в размер на140.00 / сто и четиридесет / лева месечно до всяко10 – то число на месеца, считано от влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака,  ведно със законните лихви върху всяка пресрочена вноска, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

 Семейното жилище, находящо се в град С.,  ж.к. „М. 3”, бл. 387, вх. 2, ет. 6, ап. 61Б, е собственост на Е.З.В., ЕГН ********** и след прекратяването на брака ще се ползва от нея, като съпругът В.В.В., ЕГН ********** се задължава да го освободи след влизане в сила на бракоразводното решение.   

        ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

Нямат взаимни претенции към притежаваните от тях парични влогове, сметки, дружествени дялове и акции от капитала на търговски дружества, като сумите съответните влогове и сметки остават за лицето, което е титуляр по тях.

По отношение на всички, придобити по време на брака, движими и недвижими вещи страните ще си уредят отношенията доброволно и извънсъдебно.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Е.З.В. ще носи предбрачното си фамилното име– Х..

Разноските по делото се поемат по равно от страните, с изключение на ДТ върху размера на издръжката, която се поема от съпруга.  

ОСЪЖДА Е.З.В., ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 100.80 / сто лева и осемдесет стотинки / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :