Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 17.09.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,   ІI – ри състав          в публично

заседание на седемнадесети септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                           Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                           Съдебни заседатели:

 

 

при секретаря                   Д.М.                и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                гр.д. № 610 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

Б.К.Й., ЕГН ********** *** моли съдът да издаде заповед за защита по Закона за защита срещу домашното насилие, с която да задължи К.И.Р., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо молителката, отстранява извършителят К.И.Р., ЕГН ********** от съвместно обитаваното жилище, находящо се в с. Г., ул. „Ц.” № 13 и забрана да приближава пострадалото лице и жилището й, находящо се в с. Г., ул. „Ц.“ № 13.

В молбата са изложени конкретни твърдения относно упражняването върху нея от страна на лицето К.И.Р., ЕГН ********** психическо и физическо насилие на 18.08.2019 г.

В съдебно заседание молителката, редовно призована, се явява лично и поддържа така депозираната молба.

            Ответникът К.И.Р., редовно призован, явява се лично, не оспорва молбата, като заявява, че молителката винаги може да се върне при него.

            Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и съгласно разпоредбата на чл. 235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа страна :

            В приложената към молбата за образуване на настоящето производство декларация по чл. 9 ал. 3 от ЗЗДН молителката Б.К.Й., ЕГН ********** *** декларира, че  ответникът е осъществил акт на домашно насилие.

            При горните факти, съдът прие следното от правна страна :

            Молбата е допустима и основателна, поради което и на основание чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН следва да бъде издадена заповед за защита в полза на молителката.

В хода на производството пред настоящата инстанция се установи факта на упражнявано от страна на ответника по отношение наБ.К.Й., ЕГН ********** *** домашно насилие по смисъла на чл. 2 от ЗЗДН. Посоченото обстоятелство обосновава необходимостта за издаване на заповед за защита в полза на молителката, която е пострадала от домашно насилие. При определяне на вида и продължителността на срока на мерките за защита, съдът взе предвид молбата на молителката и събраните данни за личността на ответника.

            С оглед на горното, последният следва да се въздържа от извършване на домашно насилие, считано от датата на издаване на заповедта.

            На основание чл. 5 ал. 4 от ЗЗДН на ответника следва да бъде наложена глоба в размер на 200.00 / двеста / лева.

            На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 25.00 / двадесет и пет / лева – държавна такса.

           Водим от горното, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

           

            ЗАДЪЛЖАВА К.И.Р., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие.

  ОТСТРАНЯВА  К.И.Р., ЕГН ********** *** от съвместно обитаваното жилище, находящо се в с. Г., ул. „Ц.” № 13 за срок от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

  ЗАБРАНЯВА на К.И.Р., ЕГН ********** *** да приближава жилището на пострадалото лице, находящо се в с. Г., ул. „Ц.“ № 13 за срок от 12 / дванадесет / месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

            Да се издаде заповед за защита в горния смисъл, като в нея се впише предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21 ал. 2 от ЗЗДН.

            НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 4 от ЗЗДН на К.И.Р., ЕГН ********** ***  ГЛОБА в размер на  200.00 / двеста / лева.

  ОСЪЖДА К.И.Р., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса за водене на производството в размер на 25.00 / двадесет и пет / лева по сметка на РС – К..

          Препис от решението да се връчи както на страните, така и на РУ – гр. К..

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. С. в 7 – дневен срок от днес.

                                                

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ  :