Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 05.09.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,     ІI – ри състав в публично

заседание на втори септември

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

                                          

при секретаря                   Д.М.                         и в присъствието

на прокурора                                                                    разгледа докладваното

от съдията                        Атанасова                                 гр. д. № 625 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Молителите И.М.А., ЕГН ********** *** и Е.А.Б., гражданка на Р.Ф., родена на *** г. в гр. П., притежаваща международен паспорт № 75 3733288, издаден на 22.09.2016 г. от ФМС 77109, валиден до 22.09.2026 година, с настоящ адрес:*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

В съдебно заседание молителката Е.А.Б. нередовно призована явява се лично, не прави възражение за нередовното призоваване и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят И.М.А. нередовно призован явява се лично,  не прави възражение за нередовното призоваване и поддържа молбата си за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За двамата молители се явява упълномощеният им защитник - адв. С. – САК, който поддържа молбата за развод и моли съдът да постанови решение, с което да одобри постигнатото между страните споразумение.

Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

         Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 23.11.2017 г. в гр. С., видно от приложеното удостоверение за граждански брак издадено въз основа на акт за граждански брак № 3731 / 23.11.2017 г. от С.О., район „С.“. Нямат родени през брака деца.

         Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителите следва да заплатят по сметка на съда по равно общата сума от 40,00 лева – окончателна държавна такса, както и по 5,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

         Воден от горното и на основание чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

                                           Р Е  Ш  И :

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между И.М.А., ЕГН ********** *** и Е.А.Б., гражданка на Р.Ф., родена на *** г. в гр. П., притежаваща международен паспорт № 75 3733288, издаден на 22.09.2016 г. от ФМС 77109, валиден до 22.09.2026 година, с настоящ адрес:***, сключен на 23.11.2017 г., с акт за граждански брак № 3731 / 23.11.2017 г., издаден от С.О., район „С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

От брака няма родени деца.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в гр. С., ж.к. „С.”, ул. „Ч.Р.“ бл. № 32А, ап.27 е собственост на трето лице, като и двамата съпрузи са го напуснали и нямат претенции за ползването му.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

През време на брака съпрузите не са придобили МПС, плавателни и въздухоплавателни средства, които да са в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/.

 Придобитите по време на брака движими вещи, съпрузите са разделили доброволно и извънсъдебно помежду си, паричните отношения във връзка с тях са окончателно уредени и страните нямат каквито и да било претенции един към друг.

  Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно.

  Съпрузите нямат открити общи спестовни влогове в банки или други финансови институции, като всеки един от тях остава индивидуален собственик на средствата по банковите сметки, на които е титуляр.

         През време на брака съпрузите не са регистрирали търговски дружества, в които да са съдружници. Дружествените дялове и акции, които съпрузите притежават в търговски дружества остават тяхна индивидуална собственост, като същите заявяват, че нямат претенции за принос в тяхното придобиване.

         Кредитите, отпуснати на съпрузите преди и/или по време на брака, се погасяват от тях, съгласно сключените договори за кредит и погасителните планове.

Съпрузите нямат претенции за отмяна на дарения на значителна стойност, направени във връзка или по време на брака им от единия съпруг на другия или от негови близки, както и не са правили взаимни застраховки “Живот”, по които да са си бенефициенти.

         ФАМИЛНО ИМЕ :

При сключване на брака, никой от съпрузите не е приемал фамилното име на другия, поради което след прекратяването на брака, всеки от тях ще продължи да носи собственото си фамилно име.

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от страните по равно.

ОСЪЖДА И.М.А., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

ОСЪЖДА Е.А.Б., гражданка на Р.Ф., родена на *** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 20.00 / двадесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :