Р  Е Ш  Е  Н  И  Е № ...

                                             гр. К., 23.10.2019 г.

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : И. Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 638, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молителите И.М.Ж., ЕГН **********,*** и С.В.Е.-Ж.,  ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 17.10.2015 година, с акт за граждански брак № 0314, на район „О.”, С. община. Имат през време на брака си родено едно дете - Д.И.Ж.., родено на *** г., ЕГН ********** - малолетно към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на детето, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят Ж. следва да заплати 180 лева, върху размера на издръжката и сумата от 15,00 лева – окончателна държавна такса, по сметка на КРС, както и 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесе доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 17.10.2015 година, с акт за граждански брак № 0314, на район „О.”, С. община между И.М.Ж., ЕГН **********,*** и С.В.Е.-Ж.,  ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва :

Чл. 1. Упражняването на родителските права върху детето Д.И.Ж.., родено на ***г., с ЕГН: **********, се предоставя на майката С.В.Е.-Ж., с ЕГН: **********. Определя местожителството на детето при майката.

Чл. 2. (1) Бащата И.М.Ж., с ЕГН: **********, ще осъществява лични контакти с детето както следва:

A)   всеки първи и трети уикенд от месеца от 10.00 часа в събота, с преспиване при бащата, до 20.00 часа в неделя.

Б) 15 /петнадесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Майката С.В.Е.- Ж. се задължава да уведоми писмено, вкл. чрез посочения в споразумението имейл, бащата И.М.Ж. за датите, в които е планирала лятната си отпуска в срок най-късно до 15 (петнадесети) май на текущата година. По време на платения си годишен отпуск майката има право на петнадесет последователни дни с детето.

B)   Половината дни от зимната ваканция, така както е определена за съответната учебна година от Министерстото на образованието и науката. През четните години детето ще прекарва с бащата И.М.Ж. първата половина от зимната ваканция, а с майката С.В.Е.-Ж. втората половина от зимната ваканция, а през нечетните години - обратното. Рожденият ден на детето - 21 декември, детето ще прекарва с двамата си родители.

Г) На всеки рожден ден на бащата И.М.Ж. – 24 януари, като в случай, че детето има учебни занимания, бащата ще взима детето направо след тях и ще го връща в 20.00ч. на съответния ден, а в случай, че денят е почивен - бащата ще взима детето в 10.00 часа и ще го връщата в 20.00 часа на съответния ден. Детето ще бъде при майката на нейния рожден ден - 16.04.

Д) по всяко друго време по взаимна уговорка между родителите.

(2)   През нечетни години детето ще прекарва с бащата И.М.Ж. всички почивни дни за Великден, а през четни години детето ще бъде с майката С.В.Е.- Ж. през всички почивни дни за Великден.

(3)   Бащата И.М.Ж. ще взима и връща детето от адреса по местоживенето на майката.

Чл. 3. Бащата И.М.Ж. ще заплаща месечна издръжка в размер на 250.00 лева на детето Д.И.Ж.., чрез неговата майка С.В.Е.- Ж.. Първата издържка се дължи за месец септември 2019г. В случай на забава, бащата дължи законна лихва върху забавеното плащане. Издръжката е платима до пето число на текущия месец по банковата сметка на майката с IBAN : ***, BIC: ***, при Банка ДСК.

Чл. 4. Семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се гр. С., ул. „Р." № 4, ет. 2, ап. 24, ползвано преди брака под наем, ще се ползва след прекратяване на брака от майката С.В.Е.-Ж. и детето, като наемната цена ще се заплаща от името и за сметка на майката С.В.Е.-Ж..

Чл. 5. Към датата на подписване на настоящото споразумение местоживеенето на детето Д.И.Ж.. се определя при неговата майка С.В.Е.-Ж., с адрес: ***. Майката може по своя преценка да променя местоживееното си, като се задължава да уведомява бащата за новия адрес писмено, включително на посочения по-горе имейл незабавно, но не по-късно от един ден от промяната на адреса.

Чл. 6. Постигнахме споразумение, че никой от нас не дължи издръжка на другия.

Чл. 7. Съпругата възстановява фамилното си име от преди брака и след прекратяването на брака тя вече ще се казва С.В.Е..

Чл.8. Движимите вещи са разпределени извънсъдебно.

Чл.9 По време на брака съпрузите не са придобивали недвижими имоти и вещи на значителна стойност в режим на СИО.

Чл.10. Разноските по прекратяване на брака се поемат от страните, както са направени, като дължимата държавна такса върху издръжката се поема от мъжа.

 

ОСЪЖДА между И.М.Ж. да заплати сумите от: 180,00 лева, върху размера на издръжката и сумата от 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на съда, както и 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесе доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :