Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 23.10.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на четиринадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                            и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 670 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите В.А.Х., ЕГН ********** *** и М.М.Х., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителят В.А.Х., ЕГН **********, редовно призован, явява се лично, моли да се даде ход на делото и поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителката М.М.Х., ЕГН **********, редовно призована, явява се лично и с упълномощения си защитник – адв. М. – АК – В., която поддържа така предявената молба за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :             Молителите са сключили граждански брак на 22.05.2015 г. в гр. С., за което е съставено удостоверение за граждански брак, въз основа на което е съставен акт за граждански брак № 3151 / 22.05.2015 г. от Столична община, район „Т.“. От брака си имат родено едно дете – Д. В.Х. – роден на *** г., ЕГН **********, видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 2121 / 18.10.2016 г. от Столична община, район „Т.“.

Съпругата има още едно дете – А.А.Л., ЕГН **********, родено от съвместното й съжителство с друг мъж, преди сключването на гражданския брак.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становището за развод по взаимно съгласие.

От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева, платима от съпругът.

Поради горното, съдът

 

Р    Е   Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между В.А.Х., ЕГН ********** *** и М.М.Х., ЕГН ********** ***, сключен на 22.05.2015 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 3151 / 22.05.2015 г. от Столична община, район „Т.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ  НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето Д. В.Х., ЕГН ********** се предоставят на майката М.М.Х., ЕГН **********, с право на бащата В.А.Х., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всеки първи, втори и четвърти петък от месеца, от 18.00  часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване, всяка трета седмица от месеца, в дните от сряда до събота, от 18.00 часа в сряда и го връща в 18.00 часа в събота, с преспиване.

Когато детето е болно посочения по - горе режим не се прилага, тогава детето ще бъде при майката, като бащата ще има право да го вижда, без да го взема при себе си.

От 15 юни до 14 септември / през лятната ваканция на детето / всеки от родителите има право да прекара по – продължителен период с детето от посочения по – горе, който период не може да надхвърля повече от 30 календарни дни, както и да съвпада с годишния отпуск на другия родител. Страните се споразумяват, че посочените 30 календарни дни, могат да ги ползват на части от по – кратки периоди или изцяло, като всеки път ще се договарят допълнително.

За всички посочени по – горе дни и часове бащата ще взима детето от адреса по неговото местоживеене и ще го връща отново там.

         Местоживеенето на детето Д. В.Х., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката М.М.Х., ЕГН **********.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата В.А.Х., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Д. В.Х., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.М.Х., ЕГН ********** в размер на150.00 / сто и петдесет / лева месечно, считано от датата на влизане в сила на решението за развод, ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

      Бащата В.А.Х., ЕГН ********** ще заплаща на роденото от брака дете – Д. В.Х., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.М.Х., ЕГН ********** месечните разходи, дължими за детска градина на детето и заниманията му в нея, като майката се задължава да го информира своевременно за размера им.

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

     Семейното жилище, находящо се в гр. С., ул. „Е.С.“ № 58 ще се ползва от съпруга В.А.Х., ЕГН **********, като съпругата М.М.Х., ЕГН ********** го е напуснала и няма претенции за неговото ползване.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            Придобитите по време на брака движими вещи – моторни превозни средства, след прекратяване на брака остават в обикновена съсобственост.  

         Страните не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака.

Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

Страните ще кореспондират помежду си посредством уведомления на посочените в споразумението електронни адреси и телефони.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата М.М.Х. ще продължи да носи брачното си фамилно име– Х..

Разноските по делото остават така, както са направени от страните.

ОСЪЖДА М.М.Х., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.А.Х., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – К. окончателна държавна такса в размер на 20.00  / двадесет / лева.

ОСЪЖДА В.А.Х., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 108.00 / сто и осем / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :