Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 Гр. К., 07.10.2019 г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - К., II - ри състав, в закрито съдебно заседание на седми октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията ч. гр. д. № 729 по описа на РС – гр. К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Постъпило е искане от А.Т.С. – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с което на основание чл. 44 ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗПКОНПИ / и чл. 62, ал. 6 т. 4 от Закона за кредитните институции се иска разкриване на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна посмисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7 от ЗКИ.

В искането се посочва, че съдът следва да постанови решение за разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за Н.В.С., ЕГН **********,***– ЗАМЕСТНИК - КМЕТ, с постоянен адрес : гр. Г., ул. „П.“ № 27, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно : съпруг В.Т.С., ЕГН ********** и Т.В.Т., ЕГН ********** от всички лицензирани банки в Б. : „У.Б.“ АД, „Б.Д.“ ЕАД, „О.Б.Б.“ АД, „Ю.Б..“АД, „Р. / Б. /“ ЕАД, „Е.“ АД, „А.Б.Б.“ АД, „Б.П. Б.“ АД, „Т.Б.А.Б.“ ЕАД, „П.И.Б.“ АД, „Б.А.К.Б.“ АД, „П.Б. / Б. /“ ЕАД, „Т.Б.Д.“ АД, „Т.Б.“ АД, „И.“ АД, „Ц.К.Б.“ АД, „О.Б.“ АД, „Б.Б.З.“ АД, „И.А.Б.“ АД и „Т.Б.“ АД, както и клонове на чуждестранни банки в република Б. :  „И.Б.Н.В.“ – клон С., „С.Е.“АД – клон Б., „Б.П.С.А.“ – клон С., „Б.П.П.Ф.С. А.“ – клон Б., „Т.Д.З.Б.“ – клон С. и „В.Б.А.“ – клон С..     

Към искането са приложени списък на лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република Б. и декларация за имущество и интереси на лицето.

Съдът, след като се запозна с приложените материали, намира искането за допустимо / вкл. с оглед местната компетентност на РС – гр. К. /.

Искането е мотивирано и подкрепено с достатъчно писмени доказателства, даващи основание за преценка, че е необходимо разкриването на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна.

 Воден от горното, съдът

 

   Р   Е   Ш   И :

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за Н.В.С., ЕГН **********,***– ЗАМЕСТНИК - КМЕТ, с постоянен адрес : гр. Г., ул. „П.“ № 27, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно : съпруг В.Т.С., ЕГН ********** и Т.В.Т., ЕГН **********от всички лицензирани банки в Б. : „У.Б.“ АД, „Б.Д.“ ЕАД, „О.Б.Б.“ АД, „Ю.Б..“АД, „Р. / Б. /“ ЕАД, „Е.“ АД, „А.Б.Б.“ АД, „Б.П. Б.“ АД, „Т.Б.А.Б.“ ЕАД, „П.И.Б.“ АД, „Б.А.К.Б.“ АД, „П.Б. / Б. /“ ЕАД, „Т.Б.Д.“ АД, „Т.Б.“ АД, „И.“ АД, „Ц.К.Б.“ АД, „О.Б.“ АД, „Б.Б.З.“ АД, „И.А.Б.“ АД и „Т.Б.“ АД, както и клонове на чуждестранни банки в република Б. :  „И.Б.Н.В.“ – клон С., „С.Е.“АД – клон Б., „Б.П.С.А.“ – клон С., „Б.П.П.Ф.С. А.“ – клон Б., „Т.Д.З.Б.“ – клон С. и „В.Б.А.“ – клон С..

 РЕШЕНИЕТО е окончателно.

        Препис от решението да се изпрати на А.Т.С. – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                                                    / Акс. Атанасова /