РЕШЕНИЕ

№.........

гр. К.  20.11.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –К., І състав, в публично съдебно заседание на 12.11.2019г година, в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 742 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между  К.Г.Г.  ЕГН ********** и  Г. НИКОЛОЕВА Н. ЕГН **********  сключен на 18.01.2009г ,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2.Съпрузите се споразумяват ,че след развода роденото от брака дете-К.К.Г. ЕГН ********** родено на ***г ще живее с майката Г.Н.Н. с адреса на семейното жилище  

3. Родителските права по отношение на роденото от брака дете К.К.Г. се предоставят на майката Г.Н.Н..

Бащата К.Г.Г.,ще заплаща на малолетното дете К.Г.,чрез неговата майка и законна представителка Г.Н.Н.,ежемесечна издръжка в размер на 140лв месечно,дължима от образуване на делото да настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

Издръжката е дължима всеки месец на 15-то число на текущият месец,чрез пощенски запис или по банкова сметка ***.

Бащата се задължава да заплаща половината от сумата необходима за лечение –болничен престой и медикаменти,в състояние извън обичайните настинки,възникване на такава ситуация,налагаща неотложно лечение с особен характер,като оперативни интервенции,счупвания,наранявания,тежки хронични заболявания,диагностицирани в последствие.

Бащата ще заплаща половината от сумата необходима за учебници,допълнителни уроци и допълнителни обучения по английски език ,както и извънкласни мероприятия и спортни тренировки на детето,както и половината от сумата необходима за заплащане на училищни и учебни екскурзии.

 

4.Бащата К.Г. има право да вижда и взема при себе си детето детето ,всяка първа и трета събота и неделя от месеца  от 10.00ч събота до 18.00ч неделя,както и 20 дни през лятото във време,което не съвпада с платеният отпуск на майката.

Всяща четна година на Великденските празници,детето ще прекарвя с бащата и съответно нечетна с майката

Всяка нечетна година Коледните празници детето ще прекарва с бащата съответно всяка четна с майката.

Детето ще бъде вземано и винаги когато страните се споразумеят.

5.Семейното жилище в гр.С. ж.к. С. бл.37 вх.Г ет.1 ап.55 ще се ползва от майката и детето.

6.Всички останали имуществени отношения между страните са уредени с брачен договор.    

7.Страните заявяват,че нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

8.Движимите вещи  придобити по време на брака са поделени от съпрузите извън съдебно.

8.За в бъдеще съпругата ще носи   пред брачното си фамилно име- Н.

 9.Разноските по делото ще се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА К.Г. да заплати окончателна държавна такса 20лв   и върху издръжката 100.80лв и Г.Н.Н. -20лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                             М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

  К.Г.Г.  ЕГН ********** и Г.Н.Н.    ЕГН ********** ,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брака поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна. Страните са сключили граждански брак на 18.01.2009г От брака страните имат родено едно дете-К.К.Г.,роден на ***г

Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: