Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 27.11.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,     ІI – ри състав в публично

заседание на осемнадесети ноември

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

 

при секретаря               Д.М.                     и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                  Атанасова                               гр. д. № 757 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите Н.Н.Н., ЕГН ********** *** и Р.Н.Д. - Н. ***, ж. к.  „М.- 3“, бл. 373, вх. „Е“ по обстоятелствата подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката  Р.Н.Д. - Н. редовно призована явява се лично и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят Н.Н.Н. редовно призован явява се лично и поддържа молбата си за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

За молителят Н.Н.Н. се явява адв. Б. – САК, която поддържа молбата и моли съдът да постанови решение, с което да одобри подписаното между страните споразумение по чл. 51 от СК.

 

 

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :                      Молителите са сключили граждански брак на 23.05.2016 г. в гр. С., видно от приложеното удостоверение за граждански брак издадено въз основа на акт за граждански брак № 83 / 23.05.2016 г. от Столична община, район „С.“. От брака си нямат родени деца.

 В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становище за развод по взаимно съгласие. От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

Поради горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И    :

 

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Н.Н.Н., ЕГН ********** *** и Р.Н.Д. - Н. ***, ж. к.  „М.- 3“, бл. 373, вх. „Е“, сключен на 23.05.2016 г., с акт за граждански брак № 83 / 23.05.2016 г., издаден от Столична община, район „С.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

От брака няма родени деца.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в ПИ 2774, к. л. Г – 12 – 6 – В, м. „Б.Н.“, с. Кокаляне е собственост на Н.Н.Н. и е придобито преди сключване на брака и се предоставя за ползване на същия, като Р.Н.Д. - Н. го е освободила и няма претенции за ползването му.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Придобитите от всеки съпруг движими вещи в лично качество остават в собственост на страната, която ги е придобила и че нямат претенции един спрямо друг за собствеността върху такива вещи.

По време на брака не са придобивали недвижимо имущество.

    Съпрузите нямат образувани фирми, като еднолични търговци и участия в търговски дружества, не извършват съвместна стопанска дейност, нямат дялови участия в търговски дружества, нямат ценни книжа – акции, облигации, не получават дивиденти.

Страните не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

Страните нямат претенции един към друг за вземания, които всеки от съпрузите има в лично качество от трети лица.

 Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ :

След прекратяването на брака съпругата Р.Н.Д. - Н. ще  продължи да носи брачното си фамилно име  Д. - Н..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от съпругата. 

ОСЪЖДА Р.Н.Д. - Н. ***, ж. к.  „М.- 3“, бл. 373, вх. „Е“ да заплати окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :