Р  Е  Ш Е  Н  И  Е  № …

 

                                             гр. К., 06.11.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К.ски районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на шести ноември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 764, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Молителите М.К.М.,***, ЕГН ********** и К.С.М.,***, ЕГН ********** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р Е  Ш  И :

           

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 28.02.2001 година, с акт за граждански брак № 3038, на район „С.“, Столична община между М.К.М.,***, ЕГН ********** и К.С.М.,***, ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва:                   

1.   Страните по настоящото споразумение заявяват, че желаят брака им да бъде прекратен без Съдът да издирва мотивите за прекратяването на брачната връзка.

2.     От брака си нямат родени ненавършили пълнолетие деца.

3.     Съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

4.   След развода М.К.М. ще носи предбрачното си фамилно име - Д..

5.   Семейното жилище, придобито по време на брака им, находящо се в гр.К., С.. област, ул. „С.” №17, остава да се ползва от М.К.М., като К.С.М. го е освободил.

6.     Съпрузите заявяват, че придобитият през време на брака им недвижим имот, находящ се в гр. К., С.. област, ул. „С.” №17 остава в обикновена съсобственост помежду им, като М.К.М. погасява месечните вноски по отпуснатите им с договор №946/25.02.2011 г. жилищен      кредит и с договор № 946”А”/25.02.2011 г. ипотечен кредит, за обезпечение на които е ипотекиран недвижимият имот.

7.   Съпрузите заявяват, че придобитото през време на брака им МПС остава в тяхна обикновена съсобственост, а останалите придобити по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и доброволно и по отношение на тях страните нямат каквито и да било претенции една спрямо друга.

8.     Страните декларират, че нямат сключен брачен договор.

9.Държавните такси по бракоразводния процес се поемат по равно от двете страни, а разноските по делото остават за страните, така както са направени от тях.

С така подписаното споразумение страните декларират, че са уредили напълно и окончателно личните си и имуществени отношения по повод прекратяване на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг.“

ОСЪЖДА М.К.М. и К.С.М. да заплатят по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00  лева – държавни такси и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :