Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

 

                                             гр. К., 04.12.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К.ски районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на четвърти декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

 

при секретаря М.Г.., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 769, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Молителите И.Г.К., ЕГН **********,*** и М.И.К., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р  Е  Ш  И :

           

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 18.06.2010 година, с акт за граждански брак № 3171, на район „С.“, С. община между И.Г.К., ЕГН **********,*** и М.И.К., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва:                   

            Местоживеене на детето

1.  Съпрузите се споразумяват, че след развода роденото от брака дете – К. И.К., ЕГН **********, родено на *** г., ще живее с майката - М.И.К., на адреса на семейното жилище.

            Упражняване на родителски права

2.  Родителските права по отношение на роденото от брака дете – К. И.К., ЕГН **********, родено на *** година след развода се предоставят и ще се упражняват от майката М.И.К., ЕГН **********.

            Издръжка

3.  Издръжката, която бащата - И.Г.К. се задължава да изплаща на малолетния си син – К. И.К., чрез неговата майка и законен представител - М.И.К. , е в размер на 140 /СТО И ЧЕТИРИДЕСЕТ/ лева месечно, като издръжката е дължима, считано от образуване на съдебното производство до настъпване на законни обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването й.

Издръжката е дължима всеки месец и ще бъде изплащана от бащата чрез пощенски запис или по банкова сметка, ***.

Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след развода. след приключване на учебните занятия до 19ч. в неделя, както и 20 дни през лятото във време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Всяка четна година. Великденските празници детето ще прекарва с бащата и съответно всяка нечетна година с майката.

Всяка нечетна година, Коледните празници детето ще прекарва с бащата и съответно всяка четна година с майката.

Родителите ще прекарват заедно рождените дни на детето. На рождения и именния ден на бащата, детето ще бъде при бащата от 9:00 сутрин до 19:00 часа.

Детето може да бъде вземано от бащата извън горе споменатото винаги,              когато родителите взаимно се споразумеят за това.

            Имуществени отношения. Недвижими вещи

6.     Семейното жилище, находящо се в гр.С., с адрес гр. С. ж.к. «Х. Д. », № 9, ет.З ще се ползва от майката и детето.

7.    Всички останали имуществени отношения между съпрузите са уредени извън съдебно със споразумение

            Движими вещи

8.     Всички движими вещи, придобити от съпрузите по време на брака им са поделени от тях изцяло извънсъдебно.

Съпрузите не притежават общи парични влогове, не са регистрирани като еднолични търговци, нямат участия в търговски дружества.

С настоящото споразумение страните ликвидират всички имуществени отношения по между си като заявяват, че за в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции една спрямо друга.

Фамилно име

9.      След развода съпругата ще носи фамилното си име преди брака – И..

Разноски във връзка с производството по прекратяване на брака

10.     Всички държавни такси се поемат поравно от страните така, както са направени от тях.“

 

ОСЪЖДА И.Г.К. да заплати по сметка на съда 100,80 лева– държавна такса, а И.Г.К. и М.И.К. да заплатят по сметка на КРС по равно общата сума от 15,00  лева – държавни такси и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :