Р     Е     Ш   Е     Н     И     Е

 

                                     Гр.K.,27.11.2019 г.

 

                                    В И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

K.СКИ РАЙОНЕН СЪД, І  състав в публичното заседание на 25.11.2019г състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА СТАНКЕВА

 

при секретаря М.Г.   разгледа докладваното,от съдията  СТАНКЕВА гр.д. № 783/201 по описа,за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

         Производството е по реда на чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 530 и следващите от ГПК.

         Молителят  Б.А.Т. ЕГН ********** е депозирала молба на   основание чл.19 3ГР, вр с чл.530 ГПК, с искане за промяна на   собствено и фамилно име,  и за в бъдеще бъде променено ,П.Т.,като са посочени  и обстоятелства подробно изложени в исковата молба.

Съдът,след като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Молителят изтъква съображения,че в момента пребивава във В. и там е запписана със името П.,така е известна на всички близки и познати  и на всички държавни органи.По отношение на фамилното име, молителката сочи,че е корекция,с оглед не точен превод на името.

От изложените обстоятелства,съдът счита молбата за основателна.

В сферата на обществения живот,личните взаимоотношения, конкретния случай попада в хипотезата на „важни обстоятелства”които налагат промяна на имената ,поради което следва на основание чл.19 от ЗГР,да бъде допусната промяната.

                                     Водим от горното съдът

 

 

Р       Е       Ш     И    :

 

         ДОПУСКА промяна на    собствено и фамилно име,на Б.А.Т. ЕГН **********,чрез адвокат А.И.,като за в бъдеще същата ще носи името П.Т..   

ПРЕПИС от решението да се изпрати на длъжностно лице по гражданското състояние на гр.  K. ,  за вписване на настъпилата промяна в регистъра на населението и за издаване на нов акт за раждане.

                  Решението на основание чл. 537 ал. 1 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: