Р Е Ш Е Н И Е № …

 

 гр. K., 28.10.2019 г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - K., четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО РОДОПСКИ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 796, по описа на КРС за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпило е искане от А.Т.– за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с което на основание чл. 44 ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗПКОНПИ / и чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции се иска разкриване на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна посмисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ.

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7 от ЗКИ.

В искането се посочва, че съдът следва да постанови решение за разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за С.Г.К.В., ЕГН **********, заемаща  длъжността Народно събрание – главен секретар, с постоянен адрес: гр.K., ул.„С.“ № 2А, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно: съпругът Н.Х.В., ЕГН ********** и синът им Р.Н.В., ЕГН **********, от всички лицензирани банки в Република Б. и всички клонове на чуждестранни банки в Република Б., посочени в приложения към искането списък.

Към искането са приложени списък на лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в Република Б. и декларация за имущество и интереси на лицето.

Съдът, след като се запозна с приложените материали, намира искането за допустимо / вкл. с оглед местната компетентност на РС – гр. K. /.

Искането е мотивирано и подкрепено с достатъчно писмени доказателства, даващи основание за преценка, че е необходимо разкриването на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна.

 Воден от горното, СЪДЪТ

 

   Р   Е   Ш   И :

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за С.Г.К.В., ЕГН **********, заемаща  длъжността Народно събрание – главен секретар, с постоянен адрес: гр.K., ул.„С.“ № 2А, за свързаните лица и ненавършилите пълнолетие деца, а именно: съпругът Н.Х.В., ЕГН ********** и синът им Р.Н.В., ЕГН **********, от всички лицензирани банки в Република Б. и всички клонове на чуждестранни банки в Република Б., посочени в приложения към искането списък.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

        Препис от решението да се изпрати на А.Т.– за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

                                                                    

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: