Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. К., 25.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Районен съд – гр. К.,  ІI ри състав в публично заседание на тринадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                            

         

при секретаря          Д.М.                         и в присъствието

на прокурора                                                              разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                   гр. д. № 813 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите Г.В.Ш., ЕГН ********** *** и З.П.Ш., ЕГН ********** *** по обстоятелствата, подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет/ лева.

Поради горното, СЪДЪТ

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между Г.В.Ш., ЕГН ********** *** и З.П.Ш., ЕГН ********** ***, сключен на 28.11.1999 г. в гр. С., за който е издаден акт за граждански брак № 923 / 28.11.1999 г. от С.община, район „К.с.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

УПРАЖНЯВАНЕ   НА   РОДИТЕЛСКИТЕ   ПРАВА,   РЕЖИМ   НА СВИЖДАНЕ :

Упражняването на родителските права върху детето М.З. Ш., ЕГН ********** се предоставят на майката Г.В.Ш., ЕГН **********, с право на бащата З.П.Ш., ЕГН ********** да го вижда и взима при себе си всяка нечетна седмица от месеца - от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и през лятната ваканция на детето за 14 / четиринадесет / дни и през месеците януари и февруари – 10 дни, които не съвпадат с  платения годишен отпуск на майката. През нечетните години детето прекарва Великденските и Новогодишните празници, а през четните години – Коледните празници с бащата от 10.00 часа на първия празничен ден до 19.00 часа на последния празничен ден, когато не се прилага посочения по – горе режим. Рождените и именни дни на детето се празнуват заедно с двамата родители.  Рождените и именни дни на всеки от родителите, детето прекарва самостоятелно със съответния родител, с преспиване от 9.00 часа на празничния ден до 9.00 часа на следващия ден, независимо от действащия към момента режим на контакти.

Осъществяването на режима на лични контакти на родителите с детето се осъществява съгласно Закона за закрила на детето и при съобразяване с училищните и извънучилищните занимания на детето и информиране на другия родител.

         Местоживеенето на детето М.З. Ш., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката.

          ИЗДРЪЖКА :

     Бащата З.П.Ш., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – М.З. Ш., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.В.Ш., ЕГН **********, до 5 – то число на месеца, по банков път в размер на 500.00 / петстотин / лева, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяването на брака, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

     Двамата родители се задължават да заплащат заедно по равно дължими се такси за обучението на детето, такси за езикови курсове, допълнителни уроци, екскурзии, лагери и други извънредни разходи свързани със здравето, обучението и развитието на детето.  

    СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

Семейното жилище – апартамент, находящ се в гр.С., ж. к. „Д. 2”, бл. 417, вх. „Б“, ет. 7, ап. 48 е собственост на родителите на съпруга, ще се ползва от Г.В.Ш., ЕГН ********** и непълнолетното дете М.З. Ш., ЕГН **********, като З.П.Ш., ЕГН ********** го е напуснал и няма претенции върху ползването му.

          ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти, нямат регистрирани фирми, като еднолични търговци, не са придобивали акции или дялови участия в търговски дружества, нямат общи парични влогове.

Страните са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака всички движими вещи и страните нямат претенции един към друг по отношение на тях.  

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ:

След прекратяването на брака съпругата Г.В.Ш. ще продължи да носи брачното си фамилно име – Ш..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат от съпруга.

 ОСЪЖДА З.П.Ш., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева.

ОСЪЖДА З.П.Ш., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд - гр. К. държавна такса в размер на 360.00 / триста и шестдесет / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ :