Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                              гр. К., 11.12.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на единадесети  декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 822, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                 Молителите А.В.С., ЕГН ********** и Г.Г.С., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

  .........................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 01.10.2003 година, с акт за граждански брак № 3240, на район „Т.“, С.община между А.В.С., ЕГН ********** и Г.Г.С., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.    Прекратяваме сключеният от нас брак на 01.10.2003 година.

2.    Родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете К. – А. Г.Г., с ЕГН: **********, роден на *** г., се предоставят за упражняване от майката А.В.С., където детето ще живее с майка си в жилището на майката на Г.Г.С. а именно З. Г. К. находящо се в гр. С., кв.Г.Б., ул.646-ТА №5, където живеят и към настоящият момент.

З.Определя се следният режим на лични отношения на детето с бащата Г.Г.С..Същият има право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 20 часа в неделя и 40/четиридесет/ дни годишно, 20/двадесет/ дни през лятната ваканция, и 20/двадесет/ дни през зимната ваканция, като същите дни не съвпадат с отпуската на майката, като бащата се задължава да връща детето в жилището на майката в определения ден и час.

4.    Бащата Г.Г.С. се задължава да плаща чрез майката А.В.С. до 10-то число на месеца издръжка за детето, както следва:

За непълнолетният К. – А. Г.Г. с ЕГН: **********, издръжка в размер на 250.00лв/двеста и петдесет лева/ месечно до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

5.    Нямаме претенции за издръжка един към друг.

4.    След прекратяване на брака А.В.С., ще носи след брачното си фамилно име С. и в бъдеще си остава А.В.С., като съпругът Г.Г.С. заявява, че е съгласен.

5.    Семейното жилище, находящо се в гр. С., кв.Г.Б., ул.646-ТА №5, което е собственост на майката на Г.Г.С., ще се ползва от А.В.С. заедно с непълнолетният К. – А. Г.Г., като съпругът Г.Г.С. го е напуснал и няма претенции относно ползването на имота.

6.    Страните декларират, че извън посочените в настоящото споразумение недвижими имоти, нямат други придобити по време на брака недвижими имоти, моторни превозни средства, нямат влогове.

7.Разноските по делото се поемат от всеки от нас по равно.

8. С подписване на настоящото споразумение, страните заявяват,че са уредили всички свои отношения във връзка с придобитото по време на брака движимо и недвижимо имущество и в бъдеще няма да имат претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА Г.Г.С. да заплати по сметка на съда 180,00 лева- държавни такси, а А.В.С. и Г.Г.С.- общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :