О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№.....

 

Гр. К., 09.12.2019 г.

 

           Районен съд – гр. К., втори състав, в закрито заседание на девети декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                        Председател : Аксиния А.

 

като разгледа докладваното от съдия А. гр.д. № 823 / 2019 г. по описа на Районен съд – гр. К. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

        С разпореждане от 06.11.2019 г.  молба с вх. № 4470 / 05.11.2019 г. по описа на Районен съд – гр. К., подадена от М.Г. Б., ЕГН ********** и Д.Ц.Б., ЕГН **********, чрез адв. А. – САК е оставена без движение и е даден седемдневен срок на молителите да уточнят на кого се предоставят родителските права / не се приема съвместно упражняване на родителските права / и да се представят оценки на посочените МПС – та, с оглед определяне на ДТ.

       Съобщението е изпратено от съда на 06.11.2019 г. С разпореждането лично  се е запознала адв. А. – САК на дата 21.11.2019 г., но в определения от съда срок,  са отстранени частично нередовностите посочени в молбата, а именно представени са удостоверения за застрахователните стойности на МПС – тата, но се претендира съвместно упражняване на родителските права.

           Съдът не приема съвместно упражняване на родителските права съгласно изискванията на българското законодателство, а не на англосаксонската прецедентна правна система. Като се уточни на кого се възлага упражняването на родителските права след развода, като се фиксират точни дати и времеви периоди на лични отношения и контакти на другия родител с детето, както и следва да се уговори съответната издръжка по размер и задължено лице, тъй като следва да е налице изпълняемо право в случай на неизпълнение на уговорения режим, с оглед пълноценно обезпечаване интересите на детето, а не да е посочено алтернативно, евентуално и абстрактно.

           С оглед на изложеното съдът приема, че въпреки дадената им възможност да приведат молбата в съответствие с изискванията на чл. 129 ал. 1 от ГПК, молителите не са изпълнили указанията на съда, поради което и на основание чл.129 ал. 3 от ГПК депозираната молба, ведно с приложенията към същата следва да бъдат върнати на същите. 

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ВРЪЩА  молба  вх. № 4170 / 05.11.2019 г. по описа на Районен съд – гр. К., ведно с приложенията на М.Г. Б., ЕГН ********** и Д.Ц.Б., ЕГН **********, чрез адв. А. – САК, със съдебен адрес ***.

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 823 / 2019 г. по описа на Районен съд – гр. К..

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. С. в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

                                 

                            

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :