РЕШЕНИЕ

№.........

гр. K. 27.11.2019 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –K., І състав, в публично съдебно заседание на 26.11.2019г в състав:

                                             

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА СТАНКЕВА

 

        при съдебния, секретар М.Г., като разгледа докладваното от съдия Станкева гражданско дело № 828 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р         Е     Ш    И  

 

 

      ПРЕКРАТЯВА брака сключен между А.И.Б.   ЕГН ********** и Д.О.В.-Б. ЕГН **********, сключен на 12.07.2008г,поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение:

1.Страните заявяват,че желаят бракът им да бъде прекратен ,без да се издирва мотива за прекратяването му.

2. Страните имат родено едно дете- К.А.Б. ЕГН **********,като упражняването на родителските права върху тях се предоставят на майката Д.О.В.-Б. ,което ще живее на адреса на майката,като бащата  А.Б.,ще по  ще има право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца  както  и 20 дни през лятото и една седмица по време на колесните празници,който да не съвпада с платеният годишен отпуск на майката.

3.Бащата А.Б. ще заплаща ежемесечна издръжка  на  детето,чрез неговата  майка и законна представителка Д. О. В.-Б. 300лв месечно ,ведно със законна лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска,донастъпване на причина за  за нейното изменение или прекратяване.

4.След прекратяване на брака съпругата ще  носи пред брачното си име-В.    

5. Съпрузите заявяват,че за в бъдеще не си дължат взаимна издръжка,нямат общи влогове и фирми,както и е всички задължения и банкови кредити,поети от съпрузите лично,не представляват задължение за другия съпруг след прекратяване на брака.

6.Моторното превозно средство придобито по време на брака лек автомобил марка „П.“307 цвят бял с рег.№ СА 1127 ТС,рама DBG 0021236  и двигател VF33E9HXC85124751 остава в собственост,и   ще се ползва от съпруга А.Б..Застрахователната стойност на същият е 2 700лв

7.Семейното жилище  в гр.София ж.к.Люлин бл.509 вх.В ет.3 ап.29 собственост на съпруга А.Б. от преди брака,ще се ползва от съпругата и детето К.Б..,като съпруга го е напуснал и няма претенции към него.

 ОСЪЖДА  Д.О.В.,  да  заплати окончателна държавна такса 20лв,  и А.И.Б.-20лв , върху издръжката 324лв,и стойността на автомобила 54лв  

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                               М       О         Т         И         В          И

 

 

 

 

 А.И.Б.   ЕГН ********** и Д.О.В. -Б. ЕГН **********,са предявили молба за прекратяване на сключеният между тях граждански брак поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

     Страните са представили писмено подписано от тях споразумение,с което са уредили всички лични и имуществени отношения по между си.

Съдът след като прецени доводите на страните и доказателствата в процеса приема молбата за основателна.Страните са сключили граждански брак на 12.07.2008г От брака страните имат  родено едно дете К.А.Б., роден на ***г.

 Съдът,след като прецени,че намерението на страните за прекратяване на брака е сериозно и непоколебимо,прекрати същият.

Съдът след като прецени,че подписаното от страните споразумение не противоречи на закона утвърди същото.

По горните съображения съдът постанови решението си.

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: