Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Гр. К., 27.11.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд – гр. К.,     ІI – ри състав в публично

заседание на двадесети ноември

две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

                                          

 

при секретаря                Д.М.                     и в присъствието

на прокурора                                                            разгледа докладваното

от съдията                Атанасова                                 гр. д. № 834 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл.50 и сл. от СК.

Молителите М.М.М. - Р., ЕГН ********** *** и Б.И.Р., ЕГН ********** *** по обстоятелствата подробно изложени в депозираната молба желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие.

В съдебно заседание молителката М.М.М. - Р. редовно призована явява се лично и поддържа молбата за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

В съдебно заседание молителят Б.И.Р. нередовно призован явява се лично, не прави възражение за нередовна процедура по призоваване и поддържа молбата си за развод при условията на постигнатото между страните споразумение за последиците от прекратяването на брака.

Съдът, след като обсъди доводите на молителите във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното :                      Молителите са сключили граждански брак на 14.10.1979 г. в гр. С., видно от приложеното удостоверение за граждански брак издадено въз основа на акт за граждански брак № 1147 / 14.10.1979 г. от Столична община, район „В.“. От брака си имат родено едно дете – И.Б.Р.., родена на *** г., видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 1701 / 10.06.1980 г. от Столична община, което е пълнолетно.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозно, непоколебимо и окончателно становище за развод по взаимно съгласие. От приложеното към делото споразумение, подписано от страните и поддържано от тях в съдебно заседание е видно, че молителите са постигнали съгласие по последиците от прекратяването на брака съобразно чл. 51, ал. 1 от СК. Споразумението не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40.00  / четиридесет / лева.

Поради горното, съдът

 

 

Р    Е    Ш   И    :

 

 

ДОПУСКА прекратяването на брака, сключен между М.М.М. - Р., ЕГН ********** *** и Б.И.Р., ЕГН ********** ***, сключен на 14.10.1979 г., с акт за граждански брак № 1147 / 14.10.1979 г., издаден от Столична община, район „В.“.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, както следва :

Роденото от брака дете е пълнолетно.

 

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :

Семейното жилище, находящо се в гр. С., ж. к. „М.Д.“, ул. „190 – та“ № 16 след развода остава да се ползва от съпруга Б.И.Р., ЕГН **********, като съпругата М.М.М. - Р., ЕГН ********** го е освободила.

 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

            Страните заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти, МПС – та, нямат регистрирани фирми, като еднолични търговци, не са придобивали акции или дялови участия в търговски дружества, нямат общи парични влогове.

Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно.

Съпрузите, след прекратяване на брака, не си дължат взаимно издръжка.

 

ФАМИЛНО ИМЕ :

След прекратяването на брака съпругата М.М.М. - Р. ще  продължи да носи брачното си фамилното име  Р..

Разноските по делото, съгласно споразумението се поемат така, както са направени.

ОСЪЖДА М.М.М. - Р., ЕГН ********** *** да заплати окончателна държавна такса в размер на 40.00 / четиридесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 330, ал. 5 от ГПК.

 

 

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :