Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № …

                                 гр. К., 16.12.2019 г.

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            К.ският районен съд, ІV-ти състав, в публично заседание на шестнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 868, по описа за 2019 година, на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

     Молителите Д.И.С., ЕГН **********, гр.С., кв."Ч.”, ул.”А.М.” № 6 и Р.Е.С., ЕГН **********, гр.С., кв.”Ч.”, ул.”А.М.” № 6 са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

К.ският районен съд, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното:

            Молителите са сключили граждански брак на 08.06.2008 година, за което е издаден акт за граждански брак № 200,  на район „С.“, Столична община. Имат родени от брака две деца – А.Р.С., ЕГН **********, родена на ***г. и Г.Р.С., ЕГН **********, роден на ***г - малолетни към момента. 

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на децата, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителката С. следва да заплати сумата от 100,80 лева - държавни такси по сметка на КРС върху размера на издръжката, молителят С. – 100,80 лева и 73,55 лева върху придобития имотен дял, а двамата молители – общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, съдът

 

                                           Р Е  Ш  И :

            ПРЕКРАТЯВА брака сключен на 08.06.2008 година, за което е издаден акт за граждански брак № 200,  на район „С.“, Столична община между Д.И.С., ЕГН **********, гр.С., кв."Ч.”, ул.”А.М.” № 6 и Р.Е.С., ЕГН **********, гр.С., кв.”Ч.”, ул.”А.М.” № 6, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва :

1.  Родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца А.Р.С. с ЕГН **********, родена на ***г. и Г.Р.С. с ЕГН **********, роден на ***г. се предоставят, както следва:

-     Родителските права по отношение на детето А.Р.С. с ЕГН **********, родена на ***г. се предоставят на бащата Р.Е.С., с право на майката Д.И.С. на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец от 10:00ч. в събота до 18:00ч. в неделя /с преспиване/, както и 10 /десет/ дни през зимата, 10 /десет/ дни през пролетта и 30 /тридесет/ дни през лятото, през време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата, както и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите;

-     Родителските права по отношение на детето Г.Р.С. с ЕГН **********, роден на ***г. се предоставят на майката Д.И.С., с право на бащата Р.Е.С. на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя на съответния месец от 10:00ч. в събота до 18:00ч. в неделя /с преспиване/, както и 10 /десет/ дни през зимата, 10 /десет/ дни през пролетта и 30 /тридесет/ дни през лятото, през време, което не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите.

2.  Местоживеенето на детето А.Р.С. с ЕГН **********, родена на ***г. ще бъде при неговия баща и законен представител Р.Е.С.. Местоживеенето на детето Г.Р.С. с ЕГН **********, роден на ***г. ще бъде при неговата майка и законен представител Д.И.С..

3.  Бащата Р.Е.С. се задължава да заплаща на детето си Г.Р.С. с ЕГН **********, роден на ***г., месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лв., считано от постановяване на съдебното решение, като издръжката се дължи между 5 /пето/ и 10 /десето/ число на месеца за текущия месец, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

Майката Д.И.С. се задължава да заплаща на детето си А.Р.С. с ЕГН **********, родена на ***г., месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лв., считано от постановяване на съдебното решение, като издръжката се дължи между 5 /пето/ и 10 /десето/ число на месеца за текущия месец, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

4.    Относно семейното жилище - едноетажна жилищна сграда, с административен адрес: гр.С., общ.Столична, обл.С., кв.“Ч.”, ул.”А.М."’ №6, построена в УПИ III-380, от кв.21, по плана на кв."Ч.", гр.С., което съпрузите са ползвали до фактическата им раздяла през 2018г. - съпругът Р.Е.С. го е напуснал и няма претенции относно ползването и обзавеждането му, както и относно подобренията, които е направил в него.

5.    Съпругата Д.И.С. А няма претенции към придобитата от съпруга Р.Е.С. по време на брака в режим на СИО 1/2 ид.ч. от: УПИ II-396 от кв.100, по плана на с.В., общ. Б., обл.С., целият с площ от 882 кв.м., заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 65 кв.м. - по нотариален акт №106 от 02.09.2015г., том III, рег.№ З758, дело № 436/2015 г., на нотариус № 371, с район на действие PC Б..Така придобитата от Р.Е.С. 1/2 ид.ч. след прекратяването на брака остава негова индивидуална собственост.

6.    Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след прекратяването на брака.

7.    Придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност движими вещи, съпрузите са разделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

8.    Съпругата Д.И.С. няма претенции към дяловете на съпруга Р.Е.С. в търговски дружества.

9.    След прекратяване на брачното правоотношение съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - А..

10.Страните се съгласяват всички разноски по делото /държавни такси, адвокатски възнаграждения и др./ да останат в тежест на страните, както са направени.“

 

ОСЪЖДА Д.И.С. да заплати по сметка на КРС сумата от 100,80 лева -държавни такси, Р.Е.С. – 174,35лева, а Д.И.С. и Р.Е.С. – общо 15,00 лева по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

 

Решението е окончателно.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :