Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                            гр. К., 18.12.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 879, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Молителите Д.Н.Д., ЕГН **********,***, с лична карта № ***** изд. на 01/10/2019г. от МВР-С. И С.С.Д., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

                                           Р  Е  Ш  И :

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 11.02.1995 година, с акт за граждански брак № 47, на район „К. С.”, С. община между Д.Н.Д., ЕГН **********,***, с лична карта № **** изд. на 01/10/2019г. от МВР-С. и С.С.Д., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва:

І.По време на брака не сме придобили недвижими имоти, които да са семейна имуществена общност.

II. Не навършилото осемнадесет години дете Катрин Д.Д.,  ЕГН ********** ще остане да живее заедно с майката в семейното жилище с адрес: гр.София, ж.к.“ Красно село“ 252, вх.Г, ет.5, ап.86.

III. Родителските права относно роденото от брака дете се предоставят за упражняване на майката С.С.Д..

IV.Определя се следният режим за лични отношения на децата с бащата Д.Н.Д.: Всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 до 17.00 часа, както и веднъж годишно през лятото за един месец, който период да не съвпада с годишният платен отпуск на майката.

V.След прекратяването на брака Д.Д. ще изплаща издръжка на К. Д.Д. сумата от 400 (четиристотин) лева, по банкова сметка *** С.Д. всеки месец до завършване на висшето й образование.

 VI. След прекратяване на брака С.С.Д. ще продължи с фамилното  име  Д..

VII.  Разноските по делото се поемат от двамата.“

 

ОСЪЖДА Д.Н.Д. да заплати по сметка на съда 288,00 лева - държавни такси, а Д.Н.Д. и С.С.Д. – по равно общата сума от 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :