Р  Е  Ш Е  Н  И  Е № ...

 

                                             гр. К., 19.12.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 881, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                 Молителите Р.Т.В., ЕГН **********,*** и Д.С.В., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

            Съдът, като прецени постигнатото между молителите съгласие за прекратяване на брака, както и съдържанието на постигнатото споразумение съгласно разпоредбата на чл.330 ал.3 от ГПК, намира за установено следното :

Молителите са сключили граждански брак на 20.08.1995 година, с акт за граждански брак № 0595, на район „Т.”, Столична община. Имат през време на брака си родено едно дете – Л.Д.В., родена на *** година, ЕГН ********** – непълнолетно към момента.

В съдебно заседание молителите поддържат сериозното си и непоколебимо желание за прекратяване на брака помежду им.

            Гореизложеното налага извода, че бракът между молителите следва да бъде прекратен, като последиците от развода по взаимно съгласие следва да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение. Съдът намира, че същото не противоречи на закона и на интересите на децата, поради което следва да го утвърди.

С оглед изхода на настоящото охранително производство и съгласно волята на страните, молителят В.следва да заплати 100,00 лева държавна такса по сметка на КРС, върху размера на издръжката, а двамата молители и общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

                                           Р Е  Ш  И :

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 20.08.1995 година, с акт за граждански брак № 0595, на район „Т.”, Столична община между Р.Т.В., ЕГН **********,*** и Д.С.В., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумениепо чл.51 от СК, както следва :

1.     Родителските права върху роденото по време на брака ни непълнолетно дете Л.Д.В., родена на *** г., ЕГН ********** ще се упражняват майката Р.В.. Споразумяваме се за следния режим на виждане и упражняването на родителските права по отношение на Л.Д.В., родена на *** г., ЕГН ********** от страна на бащата Д.В., а именно:

                   бащата Д.С.В. да има право да я взима всяка нечетна седмица от годината от петък (по време на учебната година — след края на учебни занятия) с преспиване до неделя вечер, когато я връща на майката;

                   по отношение на Коледните, Новогодишни и Великденски и други национални празници - вземането на детето да се редува, като ако една година е било при баща си за Коледа, то на Нова година да бъде с майката и обратното следващата година - Коледа да е за майката, а Нова Година за бащата. Великден и Гергьовден следва да се редуват по същия начин - една година при майката, една година при бащата.

                   бащата Д.С.В. да има право да я взима за по един месец през лятото, което време да не съвпада с лятната отпуска на майката.

2.    Бащата дължи издръжка на майката за отглеждане на детето Л.В.в размер на 250 лв. месечно.

3.    Страните заявяват, че след прекратяване на брака не си дължат взаимно издръжка.

4.Страните заявяват, че няма да разпределят собственост върху общо имущество, придобито по време на брака с настоящото Споразумение.

5.Р.Т.В. получава ползването на семейното жилище, находящо се в гр. С., кв. „Л.", ул. „К." № 44, ет. 6, ап. 9 до навършване на пълнолетие на детето Л.Д.В. и Д.В. няма претенции по отношение на ползването на същото.

6.След прекратяване на брака съпругата запазва фамилното име В..

7.Разноските по делото ще се поделят поравно между страните.“

 

ОСЪЖДА Д.С.В.  да заплати по сметка на съда 100,00 лева- държавни такси, а Д.С.В. и Р.Т.В. - общо 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :