Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № ...

 

                                            гр. К., 18.12.2019 г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд-К., ІV-ти състав, в публично заседание на осемнадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : Ивайло Родопски

при секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 918, по описа за 2019 година на КРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Молителите К.Б.И., ЕГН **********,*** и Р.К.И., ЕГН **********,*** са предявили искане за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между тях брак, като желаят имуществените и неимуществените последици от прекратяването на брака да бъдат уредени съобразно постигнатото помежду им споразумение, приложено към молбата.

          Производството е по реда на чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 и сл. от СК.

...................................................................................................................................................................................................................................................

            Воден от горното и на осн. чл. 330 ал.3 от ГПК, СЪДЪТ

 

                                           Р  Е  Ш  И :

           

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 16.09.1990 година, с акт за граждански брак № 433, район „С.“, С.община между К.Б.И., ЕГН **********,*** и Р.К.И., ЕГН **********,***, поради СЕРИОЗНО и НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51 от СК, както следва :

1.    След прекратяване на брака, съпругата ще носи брачното си фамилно си име -

И..       

2. Съпрузите нямат непълнолетни деца.

Двете родени по време на брака дъщери М.К.И., ЕГН **********  и К.К.И., ЕГН **********, към момента на сключване на настоящето споразумение са навършили пълнолетие.

3. С настоящото споразумение страните се уговарят, че не претендират за изплащане на издръжка помежду си, както и че се отказват от такава за минало време.

4. Семейното жилище е придобито по време на брака при условията на СИО и представлява ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. К., ул. “М.В.” №49, със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м., заедно с правото на строеж върху 603/863 (шестстотин и три върху осемстотин шестдесет и три) идеални части от мястото, на което е построена сградата, въз основа на отстъпено право на строеж върху общинска земя и заедно с 260/863 (двеста и шестдесет върху осемстотин шестдесет и три) идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата, съставляващ парцел ХХ-2961 (двадесети за имот две хиляди деветстотин шестдесет и първи) от квартал 84 /осемдесет и четвърти/ по плана на град К., целият парцел с площ от 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м., при съседи на имота: К.В.К. и И.Вл. И., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. К., община К., област С., одобрени със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, представлява СГРАДА с идентификатор ********* (********), със застроена площ от 96 (деветдесет и шест) кв.м., с 2 /два/ надземни етажа, с предназначение: еднофамилна жилищна сграда, която е разположена в поземлен имот с идентификатор ****** /(******), с площ от 864 /осемстотин шестдесет и четири/ кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: квартал 84 /осемдесет и четвърти/ парцел ХХ /двадесети/, при съседи: ****, ******, ****, *****, ******.

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното съгласно Нотариален акт за собственост №46, том II, дело №247/1995г. на Нотариус К. К., нотариус при К. районен съд, семейно жилище, заедно с правото на строеж върху 603/863 (шестстотин и три върху осемстотин шестдесет и три) идеални части от мястото, на което е построена сградата, въз основа на отстъпено право на строеж върху общинска земя и заедно с 260/863 (двеста и шестдесет върху осемстотин шестдесет и три) идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата, остава в изключителна собственост на съпругата Р.К.И., като съпругът К.Б.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

 Относно неговото ползване двамата съпрузи се уговарят изрично, че семейното жилище ще се ползва занапред от съпругата Р.К.И., като съпругът К.Б.И. е напуснал същото и няма претенции относно неговото ползване.

5. Страните са придобили следните недвижими имоти по време на брака в режим на СИО:

 

5.1. Придобитият с Нотариален акт за покупко-продажба №92, том V, рег. №4259, дело №809 от 24.10.2007г. на Нотариус О. К., с рег. №211 на НК, с район на действие РС- гр. К.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор **** /******/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. К., общ. К., област С., с площ от 3 242 /три хиляди двеста четиридесет и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята, и който съгласно Нотариален акт за собственост е с ЕКАТТЕ 38978, община К., С. област, с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляващ №410094 /четиристотин и десет хиляди и деветдесет и четири/ по картата на землището, при съседи: поземлен имот №410100 – нива на наследници на М.П.П., поземлен имот №410110 – нива на наследници на Н.А.П., поземлен имот №410093 – нива на наследници на С.П.Г. и поземлен имот №000184 – полски път на община К., върху който имот има следните ограничения при ползването му: Електропровод 110 кV, на 20 м. от двете страни до крайните проводници, или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. 

 Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаният недвижим имот остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същия или за уравнение на дела си.

5.2. Придобитият с Нотариален акт за покупко-продажба №95, том I, рег. №785, дело №88 от 18.03.2009г. на Нотариус К. Ч., с рег. №103 на НК ,с район на действие РС- гр. К.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***** /*****/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. К., общ. К., област С., с площ от 6 182 /шест хиляди сто осемдесет и два/ кв.м., местност “Г.”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята, и който съгласно Нотариален акт за собственост е с площ от 6,184 /шест декара и сто и осемдесет и четири кв.м. / дка., с ЕКАТТЕ 38978, община К., С. област, МЕСТНОСТ “Г.”, с начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята при неполивни условия, съставляващ имот №668014 /шестстотин шестдесет и осем хиляди и четиринадесети/ по картата на землището, който имот е образуван от имот №668006 и е идентичен с имот №068014, при съседи по скица: поземлен имот №668015 – нива на К. Б. Г., поземлен имот №668020 – полски път на община К., поземлен имот №668018 – нива на С. А. М., поземлен имот №668019 – нива на С. А. М., поземлен имот №668022 – нива на К. А. Б., поземлен имот №668023 – нива на А. В. М., поземлен имот №668024 – нива на М. В. М., поземлен имот №668009 – нива на Б. М. И. и поземлен имот №668021 – полски път на община К..

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаният недвижим имот остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същия или за уравнение на дела си.

5.3. Придобитият с Нотариален акт за покупко-продажба №145, том II, рег. №3475, дело №3188 от 03.11.2015г. на Нотариус К. Ч., с рег. №103 на НК , с район на действие РС- гр. К., вписан в СВ по им. п. №19665-19667, вх. рег. №1556, акт №50, том VI, дело №667/2015г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.655.18 /тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем точка шестстотин петдесет и пет точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. К., местност “Б.”, община К., обл. С., с площ от 1 876 /хиляда осемстотин седемдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване: “за складова база”, стар идентификатор: няма, без номер по предходен план, при съседи по скица: поземлен имот с идентификатор ****** /*******/, поземлен имот с идентификатор ***** /*****/ и поземлен имот с идентификатор **** /****/, ведно с разположените в имота СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор **** /****/, със застроена площ от 149,00 /сто четиридесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, стар идентификатор: няма, без номер по предходен план, с предназначение: селскостопанска сграда и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор ***** /*****/, със застроена площ от 267,00 /двеста шестдесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, стар идентификатор: няма, без номер по предходен план, с предназначение: селскостопанска сграда и ЗАЕДНО с всички подобрения в имота, а съгласно предходен нотариален акт: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 1 877 /хиляда осемстотин седемдесет и седем/ кв.м., четвърта категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: складов терен, идентичен с парцел 18 /осемнадесети/, от масив №55 /петдесет и пет/ по плана на землище Ш., община К., местност “Б.”, при граници: север –поземлен имот, идентичен с нива, съставляващ парцел №25, собственост на наследниците на Н. Х. Г., североизток – поземлен имот, идентичен с полски път, представляващ парцел №201, собственост на община К., юг – поземлен имот идентичен с полски път, представляващ парцел №85, собственост на община К., заедно с построените в имота МАСИВНА СГРАДА –складови помещения, със застроена площ от 270 кв.м. и сграда с метална конструкция – гаражни клетки, със застроена площ от 150,00 /сто и петдесет/ кв.м. и заедно с всички подобрения в имота. 

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаният недвижим имот остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същия или за уравнение на дела си.

            6. Страните заявяват, че са постигнали извънсъдебно споразумение за разпределение на движимите вещи и влогове, като декларират, че нямат претенции един към друг.

            7. Страните нямат регистрирани фирми като еднолични търговци.

            8. Страните притежават следните МПС, придобити в условията на СИО:

8.1. МПС вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: АУДИ А3, с регистрационен номер СО****ВН, цвят: светло син МЕТАЛИК, рама №*************, двигател ******

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното МПС остава в изключителна собственост на съпругата Р.К.И., като К.Б.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

8.2. МПС вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: МЕРЦЕДЕС Е200 ЦДИ, с регистрационен номер СО****ВС, цвят: черен, рама №******, двигател ******

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното МПС остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

8.3. МПС вид: СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, марка: ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, с регистрационен номер СО***СХ, цвят: зелен, рама №**********, двигател - без номер.

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното МПС остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

 

8.4. РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: ЕДЕР АТ 2510 ЛБ, с регистрационен номер СО****ЕМ, цвят сив металик, рама №**********.

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното ремарке остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

8.5. РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: ХОБИ 540, с регистрационен номер СО****ЕМ, цвят бял, рама №************.

Двамата съпрузи се споразумяват, че гореописаното ремарке остава в изключителна собственост на съпруга К.Б.И., като съпругата Р.К.И. няма каквито и да било претенции за дял от същото или за уравнение на дела си.

9. Всички разноски в настоящето съдебно производство ще се разделят поравно между двамата съпрузи.

            С подписване на настоящото споразумение страните декларират, че са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си и по отношение на договореното в настоящето споразумение нямат претенции един към друг“.

 

ОСЪЖДА К.Б.И. да заплати по сметка на съда сумата от 314,00 лева, Р.К.И. да заплати по сметка на съда сумата от 157,00 лева, а К.Б.И. и Р.К.И. да заплатят по равно общата сума от 15,00 лева – окончателна държавна такса по сметка на КРС, както и по 05,00 лева за изпълнителен лист, ако не ги внесат доброволно.

Решението е окончателно.

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :