Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 27.01.2020 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и двадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 941 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на С.В.С. и А.М.С., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

Твърдят, че са сключили граждански брак на 19.06.2011 г., като от брака имат родени две деца, а именно М. А.С., ЕГН **********, роден на *** г. и К. А. С., ЕГН **********, родена на *** г.

Заявяват желанието си за прекратяване на бракът между тях, като представят споразумение, уреждащо въпросите по чл. 51 от Семейния кодекс.

В съдебно заседание се явяват лично, като поддържат молбата си за развод. Заявяват сериозно и непоколебимо желание за прекратяване на брака при условията на представеното споразумение, като изменят споразумението в частта за договорената издръжка на двете деца, като я увеличават.

Производството е по чл. 330 от ГПК във вр. с чл. 50 от СК.

...............................................................................................................................................................................

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 19.06.2011 година, с акт № 0021, на Община К. между С.В.С., ********** И А.М.С., ЕГН **********, и двамата с адрес ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

 

1.         Родителските права по отношение на родените от брака малолетни деца М. А.С., ЕГН **********, роден на *** г. и К. А. С. с ЕГН **********, родена на *** г. се предоставят, както следва:

-          Родителските права по отношение на детето М.А.С., ЕГН **********, роден на *** г. се предоставят на бащата А.М.С., с право на майката С.В.С. на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, за празниците и за рождените дни и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите;

-          Родителските права по отношение на К.А. С., ЕГН **********, родена на *** г. се предоставят на майката С.В.С., с право на бащата А.М.С. на лични контакти с детето всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, за празниците и за рождените дни и по всяко друго време по предварителна уговорка между родителите.

2.         Бащата А.М.С. се задължава да заплаща на детето си К.А. С., ЕГН **********, родена на *** г. , месечна издръжка в размер на 155 /сто петдесет и пет/ лева, считано от постановяване на съдебното решение, като издръжката се дължи между 5 /пето/ и 10 /десето/ число на месеца за текущия месец, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

Майката С.В.С. се задължава да заплаща на детето си М.А.С., ЕГН **********, роден на *** г., месечна издръжка в размер на 155 /сто петдесет и пет/ лева, считано от постановяване на съдебното решение, като издръжката се дължи между 5 /пето/ и 10 /десето/ число на месеца за текущия месец, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

3.         Относно семейното жилище - представляващо 1/2 /една втора/ идеална част от триетажна жилищна сграда, с административен адрес: с. О., общ. К., което съпрузите са ползвали по време на брака и което жилище е индивидуална собственост на съпруга А.М.С., страните се споразумяват след прекратяването на брака да се ползва от съпругата С.В.С. заедно с двете деца, до навършване на пълнолетие на децата, като жилището ще се ползва съвместно и от двамата съпрузи и децата им. С.В.С. няма претенции относно собствеността на жилището. 

4.         Съпрузите не са придобивали недвижими имоти по време на брака, нямат регистрирани на тяхно име търговски дружества, както и нямат участие в такива дружества.

5.         Съпругата С.В.С. няма претенции към движимите вещи, придобити по време на брака.

6.         Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка след прекратяването на брака.

7.         Придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МПС-та, съпрузите се споразумяват и разделят, както следва: ЛЕК АТОМОБИЛ марка ФИАТ, модел ПУНТО, с рег. № СО **** ВМ с идентификационен номер ************, цвят син металик, остава в дял и изключителна собственост на С.В.С., а ЛЕК АТОМОБИЛ марка БМВ модел 525 Д с рег. № СО **** АТ, с идентификационен номер ***********, цвят тъмно син металик, остава в дял и изключителна собственост на А.М.С..

8.         След прекратяване на брачното правоотношение съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - С..

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА А.М.С., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 158.30 /сто петдесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 111.60 лева – дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка, сумата от 7.50 лева – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството и сумата от 39.20 лева – дължима държавна такса върху стойността на придобиваното в дял моторно превозно средство..

ОСЪЖДА С.В.С., ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 135.10 /сто тридесет и пет лева и десет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 111.60 лева – дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка, сумата от 7.50 лева – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството и и сумата от 16 лева – дължима държавна такса върху стойността на придобиваното в дял моторно превозно средство.. .

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: