Р Е Ш Е Н И Е

 

                                       Гр. К., 27.01.2020 г.

                                   

                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - К., трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и втори януари, две хиляди и двадесета година, в състав:

           

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФАН СТОЙКОВ

при секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 962 по описа на РС К. за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на И.В.Ж. и К.К.Ж., с която на основание чл. 50 от СК искат прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

...............................................................................................................................................................................

  Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 23.07.2016 година, с акт № 0313, на район „Т.“, С.община между И.В.Ж., ЕГН ********** И К.К.Ж., ЕГН **********, и двамата с адрес ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, както следва :

I.         РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

1.         Родителските права относно роденото от брака дете Б.К. Ж.. ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката И.В.Ж., ЕГН **********, при която детето ще живее на адрес: С.Община, с. М., ул. „И.В.“ № 20 .

2.         Страните определят следният режим на лични отношения на детето с бащата К.К.Ж., ЕГН **********:

2.1.      Същият има право да взема детето при себе си всеки вторник и четвъртък, от 16 часа до 20 часа, без преспиване, както и всеки втори и четвърти уикенд от месеца с преспиване от 9 часа в събота до 20 часа в неделя.

2.2.      Също така бащата има право на 20 (двадесет) дни за периода на лятото (15 юни - 15 септември), които не съвпадат с годишния отпуск на майката. В летния период, през който детето е при бащата, майката има право да взема детето при себе си всеки вторник и четвъртък, от 16 часа до 19, както и първия и втория уикенд от периода с преспиване.

2.3.      Бащата има право да взема детето при себе си за 3 дни в периода 24 декември до 5 януари, считано от първата година от развода, като дните се определят по взаимно съгласие между майката и бащата, но тези дни не може да са последователно Бъдни вечер и Коледа (детето може да е с бащата или на Коледа или на Бъдни вечер), както и не може да бъде две последователни Нови Години с бащата.

2.4.      През пролетните ваканции бащата има право да взема детето при себе си за 5 дни, като дните се определят по взаимно съгласие между майката и бащата.

II. ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО

3.         Бащата К.К.Ж. се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за детето Б.К. Ж. в размер на 250 (двеста и петдесет) лева месечно, считано от датата на образуване на делото до настъпване на законовите основания за отпадане на задължението за издръжка. Бащата К.К.Ж. ще заплаща издръжката по предходния член на настоящето споразумение най-късно до 10-то число на месеца за текущия месец. Издръжката се заплаща в брой срещу разписка или по банков път по следната банкова сметка: ***.  Бащата се задължава да заплаща допълнително и половината от суми необходими на детето с извънреден характер, като за разходи с извънреден характер ще се приемат единствено:разноски за болнично лечение, извънредни разноски за лекарства при болнично или извънболнично лечение, разноски за зъболекарско лечение, разноски за подготовка за кандидатстване в държавни/общински средни/висши учебни заведения, разноски за такси за обучение в държавни/общински средни/висши учебни заведения, закупуване на учебни помагала и учебни униформи. Бащата е длъжен да заплати дължимата сума по тази точка в срок от двадесет работни дни от уведомяването и представянето на документ за тези разноски, (касов бон или друг документ за направени разход; когато се касае за лекарства и рецепта от лекаря назначил лечението на детето). Заплащането от бащата на половината от всички други възникнали разходи, извън гореописаните, ще бъде предмет на допълнително договаряне между страните.

III. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

5.         Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

IV. ДВИЖИМИ ВЕЩИ

6.         По време на брака е придобито следното МПС в режим на СИО: лек автомобил            ФОРД ФИЕСТА, рег. № СВ **** ВМ, рама ***********, за което страните се споразумяват да остане в обикновена съсобственост при прекратяване на брака. Страните декларират, че останалите движими вещи с битов характер са поделили извънсъдебно

V.        НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

7.   Страните декларират, че нямат придобити по време на брака им недвижим имоти.

VI.      СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ

8.         Семейното жилище, което е собственост на родителите на съпругата И.В.Ж.,***, след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата, като съпругът К.К.Ж. декларира, че няма никакви претенции към семейното жилище и ползването му и няма да има претенции след прекратяване на брака за ползване на семейното жилище на основание чл. 56 от СК и го е напуснал към момента на сключване на това Споразумение.

VII.     ФАМИЛНИ ИМЕНА

9.         След прекратяване на брака И.В.Ж. ще възвърне предбрачното си фамилно име – М. и в бъдеще ще се именува И.В. Младенова.

VIII.   РАЗНОСКИ

10.       Съдебните и деловодни разноски, както и окончателната държавна такса ще се заплатят от страните по равно.

IX.      ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

11.       Страните се съгласяват, че бащата не може при никакви обстоятелства да оставя без надзор детето, на сестрата на бащата – Р. К. К. и майката на бащата – М. К. Ж..

12.       С настоящото споразумение страните декларират, че изцяло се уреждат отношенията между тях и нямат претенции един спрямо друг.

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 40 /четиридесет/ лева, като:

ОСЪЖДА К.К.Ж., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 187.50 /сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството, в това число сумата от 180 лева – дължимата държавна такса върху тригодишния размер на определената издръжка и сумата от 7.50 лева – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

ОСЪЖДА И.В.Ж., ЕГН ********** да заплати по сметка на РС К. сумата от 7.50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща дължими държавни такси за производството – половината от  дължимата част на окончателната държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: