Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№……..

 

гр. К., 10.06.2019 година.

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          К. районен съд, четвърти състав, в проведено публично съдебно заседание на шести юни май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

    Председател: Ивайло Родопски

при секретаря М. Г., като разгледа докладваното от съдия Родопски НАХД № 116, по описа на КРС за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по жалба от „Лагермакс Автотранспорт България“ ООД, ЕИК 131178436, чрез управителя К.С., гр.С., О.п.№ 467, ет.1 срещу наказателно постановление413024-F444089/26.02.2019 година, на директор офис С. област при ТД на НАП С., с което на жалбоподателя е наложена имуществена  санкция в размер на 500 лева, на основание чл.355, ал.1, предл.ІІ, вр.чл.5, ал.4, т.1 от КСО, вр.чл.3, ал.1, т.1, б.“а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005 г., на МФ, тъй като фирмата, в качеството си на работодател и осигурител по смисъла на чл.5, ал.1 от КСО не е подал в законоустановения срок (до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят данните) в ТД на НАП С., офис С. област декларация образец 1 по чл.2, ал.1 от Наредбата, за период месец септември 2018 година с данни за дължимите осигурителни вноски на осигуряваните от него 30 броя лица – водачи на МПС, извършващи превоз на стоки с висок фискален риск, в установения по наредбата срок, като липсват данни за месец септември 2018 година, като срокът е изтекъл на 25.10.2018 година. Нарушението било установено в офис на НАП С. област на 05.11.2018 година, като декларацията е била подадена електронно на тази дата, като закъснението било с 11 дни.

В жалбата се излагат доводи за отмяна на обжалваното наказателно постановление, поради обстоятелството че още на 08.10.2018 година била подадена декларация обр.1 и декларация обр.6 до НАП по електронен път, приложена към жалбата, но била отхвърлена, като на 05.11.2018 година, преди издаване на АУАН – 19.11.2018 година била подадена и вече приета нова такава. Поради това счита, че издаденото НП е за несъставомерно деяние, евентуално твърди, че е малозначително, тъй като няма нанесени вреди за държавата или за други, трети лица.

Въззиваемата страна, чрез своя процесуален представител счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което моли съда да го потвърди.

Съдът, след като извърши проверка на атакуваното наказателно постановление и разглеза всестранно и обективно материалите и приложенията към него, изслуша доводите на страните и прецени събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Чл.5, ал.4, т.1 от КСО повелява осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за: осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Според санкционната норма на чл.355, ал.1, предл.ІІ от КСО „който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 9 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, както и който не подаде или не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание“.

Според вр.чл.3, ал.1, т.1, б.“а“ от Наредба № Н-8/29.12.2005 г., на МФ Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението, а съгл. чл.2, ал.1 от същата наредба „работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3.

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка, настоящия съдебен състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата, съдът намира, че същата е допустима, като подадена в срок.

По основателността на жалбата, съдът счита, че е основателна,  поради следните съображения:

В настоящия случай изискуемата декларация обр.1 за месец септември 2018 година по КСО и Наредба Н-8, на МФ e била подадена в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателя преди изтичане на законоопределения и преклузивен краен срок – преди 25.10.2018 г., на 08.10.2018 година, но била отхвърлена от органа на НАП, като впоследствие, на 05.11.2018 година, преди датата на съставяне на АУАН – 19.11.2018 година, същата била отново подадена от жалбоподателя по електронен път и този път приета от органа на НАП.

Ето защо в случая съдът приема, че макар и формално да са  осъществени признаците от фактическия състав на вмененото му в АУАН и в НП нарушение по КСО и Наредба № н-8 на МФ, същото е явно малозначително и с ниска степен на обществена опасност, тъй като липсват реално причинени вреди на държавата или фиска (арг.от чл.11 от ЗАНН, вр.чл.9, ал.2 от НК).

От друга страна, след като в законоопределения и преклузивен краен срок – преди 25.10.2018 г., на 08.10.2018 година жалбоподателят е подал първата декларация обр.1,  но е била отхвърлена от органа на НАП, без той да го е узнал и след като преди датата на съставяне на АУАН е подал втора, която е била приета, съдът счита, че липсва и умисъл, намерение за извършване на нарушение от страна на жалбоподателя.

Наред с горното, по подаденото възражение вх.№ 53-00-83-Ж/23.11.2018 година от жалбоподателят до наказващия орган липсва мотивировка и обосновка от последния защо не приема изложените в него доводи и съображения, а бланкетно го е приел за неоснователно, което също води до непреодолим порок при издаването на НП.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени, като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление                                     413024-F444089/26.02.2019 година, на директор офис С. област при ТД на НАП С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - С. област, в 14 (четиринадесет дневен) срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: