Р Е Ш Е Н И Е

 

Град К.22.05.2019 година

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А         

РАЙОНЕН СЪД - К., първи състав, в публично съдебно заседание проведено на 21.05.2019г, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА СТАНКЕВА

при участието на секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Мариана Станкева НАХД № 142 по описа за 2019 година, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството е на основание чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

         Жалбоподателят – Б.Д.В.   ЕГН **********,е депозирала жалба против наказателно постановление №19-0286-000338/16.05.2019г на Началника на РУП К., с което на основание чл.174 ал.3, пр.1 ЗДвП и чл.53 ЗАНН, му е наложено административно наказание - „Глоба” в размер на 2000 лева , и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

 Моли съда да постанови решение,с което да отмени изцяло атакуваното Наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание пред Районен съд-К.,жалбоподателя редовно призован,  се явява лично.

         Издателя на Наказателното постановление – РУ на МВР гр.К., редовно призован, не изпраща представител.

         Актосъставителя Х.В., редовно призован, се явява лично.

         Свидетелите –  Ц. В. Б. ,р.пр. призован, явяват се лично.

         Районна прокуратура К.– не изпраща представител.

         Жалбата е подадена от активно легитимно лице в законоустановения срок,съгласно разпоредбите на чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

         РАЙОНЕН СЪД – К., за да се произнесе по основателността й и след, като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

         От събраните писмени доказателства и направената служебна проверка на същите,съдът  установи  следната фактическата обстановка описана в АУАН и съответно НП,което се обжалва:

На 20.04.2019г около 0.45ч в с.Д.,като водач на лек автомобил –„нисан“ Кингкап“ с рег.№ СО **** ВС,оказва да бъде изпробван за упетреба на алкохол/записан в НП използван/,отказва и медицинско изследване.   

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление (арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС), а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

В хода на проверката настоящия съдебен състав  констатира,че  неправилно е приложен материалният закон при издаване на ,АУАН,съответно НП,тъй като липсва в АУАН описание на нарушението ,и обстоятелства при които е било извършено/чл.42 т.1 т.3 и 4 отЗАНН,като освен това съдът констатира ,че е посочена квалификация на извършеното нарушение чл.174 ал.3ЗДвП,без да е конкретизирано по коя хипотеза е квалификацията/текста съдържа две хипотези/поради което АУН  и  обжалваното наказателно постановление е съставено при грубо нарушение на материалните и процесуални правила.

Предвид гореизложеното съдът намира, че наказателното постановление  е незаконосъобразно поради което жалбоподателят не  следва да носи административнонаказателна отговорност и същото следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,СЪДЪТ

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯВА  наказателно постановление № 19-0286-000338/24.04.2019г на Началник   РУП К., с което на Б.Д.В. ЕГН ********** ***, е наложено наказание по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП-глоба в размер на 2000/две хилади/лв и лишаване от правоуправление за срок от 24 мсеца,като незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва в 14(четиринадесет) дневен срок от съобщението на въззиваемата страна и жалбоподателя пред С. административен съд.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: