Р Е Ш Е Н И Е

 

Град К. 20.06.2019 година

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А         

РАЙОНЕН СЪД - К., първи състав, в публично съдебно заседание проведено на 18.06.2019г, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА СТАНКЕВА

при участието на секретаря М.Г., като разгледа докладваното от съдия Мариана Станкева НАХД № 143 по описа за 2019 година, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството е на основание чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

         Жалбоподателят – Д.М.П.   ЕГН **********,е депозирала жалба против наказателно постановление №18-0286-000655/28.09.2018г на Началника на РУП К., с което на основание чл.179 ал.3, т.1 ЗДвП и чл.53 ЗАНН, му е наложено административно наказание - „Глоба” в размер на 3000 лева ,за нарушение на чл.139 ал.5 ЗДвП

 Моли съда да постанови решение,с което да отмени изцяло атакуваното Наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание пред Районен съд-К.,жалбоподателя редовно призован,  се явява лично.

         Издателя на Наказателното постановление – РУ на МВР гр.К. , редовно призован, не изпраща представител.

         Актосъставителя И.П., редовно призован,не се явява .

         Свидетелите –  П.С. ,р.пр. призован,не се  явява.

         Районна прокуратура К. – не изпраща представител.

         Жалбата е подадена от активно легитимно лице в законоустановения срок,съгласно разпоредбите на чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

         РАЙОНЕН СЪД – К., за да се произнесе по основателността й и след, като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

         От събраните писмени доказателства и направената служебна проверка на същите,съдът  установи  следната фактическата обстановка описана в АУАН и съответно НП,което се обжалва:

На 06.09.2018г. около 10.30ч в с.Д.,като водач на товарен автомобил –„И.Т.“ с рег.№ не е посочев в НП/ ,не е заплатил винетна такса.   

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление (арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС), а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

В хода на проверката настоящия съдебен състав  констатира,че  правилно е приложен материалният закон при издаване на ,АУАН,съответно НП,но в съдебно заседание жалбоподателят обяснява за извършеното нарушение,като има критично отношение към същото.Съдът счита,че с оглед процесулното поведение на жалбоподателят и че същият съжалява за извършеното нарушение и факта,че реално такса е имало заплатена,само че жалбоподателят не е залепил винетният стикер,следва да бъдат отчетени тези обстоятелства,като изключителни и многобройни,смекчаващи административната му отговорност,поради което обжалваното наказание се явява тежко, и следва НП да бъде отменено като несправедливо.

Предвид гореизложеното съдът намира,  жалбоподателят не  следва да носи административнонаказателна отговорност,тъй като посоченото нарушение не е извършено умишлено и същото е единственото такова в досието на същият.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,СЪДЪТ

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯВА  наказателно постановление № 18-0286-000655/28.09.2018г на Началник   РУП К., с което на  Д.М.П. ЕГН ********** ***, е наложено наказание по чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП-глоба в размер на 3000/три хилади/лв.

Решението може да се обжалва в 14(четиринадесет) дневен срок от съобщението на въззиваемата страна и жалбоподателя пред С. административен съд.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: