Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр. К., 19.06.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – гр. К.,  ІI – ри състав  в публично заседание на дванадесети юни две хиляди и деветнадесета  година, в състав :

 

                                         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

При секретаря                Д.М.                          и в присъствието

на прокурора                                                                     разгледа докладваното

от съдията                             Атанасова                          АНД № 145  по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

М.В.Г., ЕГН ********** ***, чрез адв. Н. - САК е подал жалба до РС - гр. К. срещу наказателно постановление № 19 – 0286 - 000304 / 19.04.2019 г. издадено от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К., в която се сочат съображения на НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И  НЕОБОСНОВАНОСТ НА АТАКУВАНОТО НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Жалбоподателят  моли  съда  да  постанови  решение,  с  което  да  отмени  същото  изцяло.

На съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателят редовно призован  не се явява, вместо него се явява упълномощеният му защитник – адв. Н. – САК, която поддържа жалбата и моли съдът да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление, като излага подробно доводите си.

Въззиваемата страна редовно призована на съдебно заседание пред настоящата инстанция не изпраща представител и не е взела становище по така подадената жалба.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства по реда на чл. 14 и чл. 18 НПК, приема за установено следното от фактическа страна : 

         Видно е от приложения към делото акт за установяване на административно нарушение № Д976576 / 15.04.2019 г., че на 15.04.2019 г. около 02.00 часа в гр. К. по ул. „С.“, жалбоподателят е управлявал лек автомобил „Ф.Г.”, с рег. № YDO2 ON, собственост на С.Д.от ABINGDON, В., като отказва да бъде изпробван с техническо средство, издаден талон за медицинско изследване, като по този начин е нарушил чл. 174 ал. 3 от ЗДвП. Също така същият не представя контролен талон към СУМПС, като по този начин е нарушил чл. 100 ал. 1 т. 1 от ЗДвП. 

         Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. издава наказателно постановление № 19 – 0286 - 000304 / 19.04.2019 г., с което на  основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 174 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП е наложил на М.В.Г., ЕГН ********** *** административно наказание : „Глоба” в размер на 2 000.00 / две хиляди / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 / двадесет и четири / месеца. И на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 пр. 2 от ЗДвП е наложил на същия административно наказание : „Глоба” в размер на 10.00 / десет / лева

         Изложената фактическа обстановка по делото съдът прие въз основа на свидетелските показания на свидетелите Д.Ж.Г.  - актосъставител, както и приобщените на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства.

         Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което заличи от списъка на призованите лица свидетелят М.М.М..

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи от правна страна :

От приложените по делото доказателства е видно, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 25.04.2019 г., а жалбата е подадена до РС - гр. К. с вх. № 1867 / 02.05.2019 г. Съдът приема, че жалбата е допустима с оглед на обстоятелството, че същата е подадена в предвидения в чл. 59 от ЗАНН - 7 - дневен срок за обжалване на връченото наказателно постановление.

Административнонаказателното производство се образува със съставянето на акта, с който се установява извършването на административното нарушение. В чл. 42 от ЗАНН са въведени минималните законови изисквания към един акт за установяване на административно нарушение, които следва да са налице, за да бъде той законосъобразен. Посочените в чл. 42 от ЗАНН законови реквизити на акта за установяване на административно нарушение са задължителни и с оглед на използуваното словосъчетание в разпоредбата : " Актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа…. ". В конкретния случай съдът след като се запозна внимателно с акта за установяване на административно нарушение № Д976576 / 15.04.2019 г. намира, че същият не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН.

Съдът намира, че е нарушена разпоредбата на чл. 42 т. 4 и т. 5 от ЗАНН т.е. в акта липсва описание на нарушението, мястото, където е било извършено, не са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушениeто и законните разпоредби, които са нарушени.

С оглед на изложеното липсва едно от задължителните изисквания, на които трябва да отговаря съставения акт за установяване на административно нарушение  - в акта не е извършено описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено  / чл. 42 т. 4 и т.  от ЗАНН /, поради което същият се явява и незаконосъобразен.

Производството по налагане на административно наказание е една последваща дейност и предполага образуване на административнонаказателно производство, наличие на административна преписка и събрани доказателства във връзка с извършеното административно нарушение. Съгласно нормативните изисквания на ЗАНН административнонаказващият орган се произнася по преписката в едномесечен срок от получаването й, като преди да се произнесе наказващият орган проверява съставения акт за неговата законосъобразност и обоснованост, преценява възраженията и събраните доказателства, след което издава наказателно постановление, с което налага съответното по вид и размер наказание.

В чл. 57 ал. 1 от ЗАНН са въведени минималните законови изисквания към едно наказателно постановление, които следва да са налице, за да бъде то законосъобразно. Посочените в чл. 57 ал. 1 от ЗАНН законови реквизити на наказателното постановление са задължителни и с оглед на използуваното словосъчетание в разпоредбата : „ Наказателното постановление трябва да съдържа ….“. В конкретния случай административнонаказващият орган не е изпълнил основното си задължение, а именно : да провери съставения акт с оглед на неговата законосъобразност, като не е взел предвид нарушенията на чл. 42 т. 4 и т. 5  от ЗАНН, допуснати от актосъставителя, поради което и издаденото от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. наказателно постановление № 19 – 0286 - 000304 / 19.04.2019 г. се явява незаконосъобразно. Също така съдът констатира, че е нарушена и разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 6 от ЗАНН, тъй като както в АУАН, така и в НП самата правна квалификация на нарушението е общо формулирана по чл. 174 ал. 3 от ЗДвП, без да е конкретизирано по коя хипотеза на закона е квалификацията, без да е посочено кое предложение от нея се има предвид, тъй като са повече от едно. Съставът на разпоредбата на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП съдържа две хипотези на изпълнителното деяние – отказ за алкохолно изследване или неизпълнение на предписание за медицинско изследване, в настоящия случай в обжалваното наказателно постановление кумулативно са посочени и двата състава на нарушения.

От описаната фактическа обстановка единственият извод, който може да се направи е, че на жалбоподателят е вменено нарушение на норма, за което не са изложени данни в обстоятелствената част на АУАН и в НП, тъй като в тях е описана фактическа обстановка, в която не е отразена като нарушение нито една от двете хипотези на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП.

Също така от показанията на свидетеля дадени в съдебно заседание Д.Ж.Г. се установи, че е бил извикан от екип на ОДМВР – С. за съставяне на акт на лице водач, което той предполага, че е извършило нарушение, тъй като свидетелят не е спирал жалбоподателя.   

 Предвид горепосочените процесуални нарушения съдът намира, че наказателно постановление № 19 – 0286 - 000304 / 19.04.2019 г. издадено от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. въз основа на акт за установяване на административно нарушение № Д976576 / 15.04.2019 г.е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено изцяло, заедно с наложените административни наказания, без да се произнася по същество относно останалите основания, посочени в жалбата за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

         Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

         Р     Е     Ш   И :

       

         ОТМЕНЯ  изцяло  наказателно постановление № 19 – 0286 - 000304 / 19.04.2019 г.  издадено от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К., с което на М.В.Г., ЕГН ********** *** са наложени на основание чл. 174 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП и чл. 183 ал. 1 т. 1 пр. 2 от ЗДвП административни наказания :  „Глоба“ в размер на 2 000.00 / две хиляди / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 / двадесет и четири / месеца, за нарушение на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 10.00 / десет / лева, за нарушение на чл. 100 ал. 1 т. 1 от ЗДвП.       

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд – С. област в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                                     

                                                                      

                                                           

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :