Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр. К., 20.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – гр. К.,  ІI – ри състав  в публично заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета  година, в състав :

 

                                         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

При секретаря                Д.М.                          и в присъствието

на прокурора                                                                     разгледа докладваното

от съдията                             Атанасова                          АНД № 225  по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

          

Производството по делото е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН, във вр.чл.189 ал.8 от ЗДвП.

С.Н.Л., ЕГН ********** – управител на „ГРУП – 7“ ЕООД, ЕИК : 831661979, със седалище и адрес на управление :  гр. С., кв. „Г.“, ул. „А.м.” № 2, чрез адв. Б. - САК  е подал жалба до Районен съд – К., чрез административнонаказващия орган – ОДМВР - С., срещу Електронен фиш за налагане на глоба серия „К” № 2430066 на ОДМВР - С., в която се сочат съображения за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АТАКУВАНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ. Жалбоподателят  моли  съда  да  постанови  решение,  с  което  да  отмени  същия  изцяло.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателят редовно призован, не се явява. С молба вх. № 4185 / 17.10.2019 г. адв. Б. – САК заявява, че поддържа жалбата, моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие и моли съдът да се произнесе с решение, с което да отмени електронния фиш и така наложената  глоба на доверителя й.  

Въззиваемата страна - редовно призована за съдебно заседание пред настоящата инстанция, не изпраща представител.

         СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна : 

  Видно е от приложения към делото Електронен фиш за налагане на глоба серия „К” № 2430066, че на 06.12.2018 г. в 15.08 часа в гр. К., по ул. „Л.ш.“, до бензиностанция „Б.“, с посока към гр. М., с МПС „Д.С.”, с рег. № СВ **** АТ е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TRF1 – M 504, като при ограничение на скоростта от 50 км / ч, автомобилът се е движил със скорост 64 км / ч и по този начин водачът е нарушил разпоредбата на чл. 21 ал. 2 от ЗДвП. Към делото е приложен снимков материал с обозначени координати, обстоятелството на установяване и фиксиране на превишението с автоматизирано техническо средство – 67 км / ч. Отчетена е и грешка при измерване на скоростта – 3 км / ч.

  Последвало издаването на обжалвания ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБА, серия „К” № 2430066 на ОДМВР - С., като на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 50.00 / петдесет /  лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1, във вр. чл. 189 ал. 4, във вр. чл.182 ал. 1 т. 2 от ЗДвП.

По делото е представено заверено ксерокопие от протокол за проверка № 1 – 40 - 18 / 02.11.2018 г. на радарен скоростомер тип „Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение - TFR - 1M” № от ДР 4835, от който е видно, че същият отговаря на изискванията.

         Горната фактическа обстановка се потвърждава от писмените доказателства – жалба вх. № 2998 / 10.07.2019 г., копие от електронен фиш серия „К“ № 2430066, снимков материал и други.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:  

Посредством приложения снимков материал към електронния фиш, който е годно доказателствено средство, се установяват видът, марката и регистрационният номер на управлявания автомобил, и измерената скорост на движение.

По делото е приложен Протокол по смисъла чл.10 ал.1 от Наредба № 8123з-532 от 06.12.2018 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Като доказателство към делото са приложени два броя Заповеди : № 8121з – 931 / 30.08.2016 г. и № 8121з – 172 / 29.02.2016 г. за утвърждаване на образец за електронен фиш на МВР.

Въз основа на изброените доказателства по безсъмнен начин се установява описаната в електронния фиш фактическа обстановка.

Според легалната дефиниция, дадена от законодателя в разпоредбата актуална към момента на нарушението на §6, т. 63 ДР ЗДвП, електронният фиш представлява „електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства”.

В разпоредбата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП са изрично регламентирани реквизитите, които следва да съдържа електронният фиш, а именно „териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане”.

Съдът намира, че електронният фиш е издаден в законоустановената форма и притежава всички предвидени в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП реквизити - териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.

В атакувания електронен фиш е налице и пълно описание на нарушението /управление на лек автомобил със скорост от 64 км/ч, при ограничение 50 км/ч, въведено при шофиране в населено място/. Отразено е превишението на скоростта / 14 км. ч/, нарушената разпоредба /чл.21, ал.1 от ЗДвП/, размерът на глобата /50.00 лв./, основанието, на което се налага /чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане / в 14 - дневен срок по указаната сметка на името на отбелязания във фиша фонд/. В тази връзка следва да се посочи, че правилно е приложен и установеният толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. На фотоснимката, приложена към ел. фиш е посочена измерената скорост на движение на МПС- 67 км/ч., а в електронния фиш е отразена скорост с вече взет предвид толеранс, а именно - 64 км/ч. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за неправилно отразяване на измерената скорост на движение на процесното МПС.

Съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че са нарушени правата му на защита след като заедно с електронния фиш не му е връчен и снимковия материал. Същият е приложен като доказателство по делото, както е приложено и доказателство за изправността на техническото средство – „TFR - 1M” № от ДР 4835. Никъде няма изискване в закона заедно с електронния фиш да се връчва и снимковия материал на нарушителя.

С оглед гореизложеното обжалвания електронен фиш се явява издаден при спазване на всички процесуални правила и в хода на процеса се доказа нарушението и неговото авторство, съдът следва да потвърди изцяло електронен фиш серия „К“ № 2430066 на ОДМВР – С..

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия „К“ № 2430066 на ОДМВР – С., с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на С.Н.Л., ЕГН ********** – управител на „ГРУП – 7“ ЕООД, ЕИК : 831661979, със седалище и адрес на управление :  гр. С., кв. „Г.“, ул. „А.м.” № 2 е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 50.00 / петдесет / лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – С. област в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                                      

 

                                                         

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :