Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр. К., 09.12.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – гр. К.,  ІI – ри състав  в публично заседание на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета  година, в състав :

 

                                         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

При секретаря                Д.М.                          и в присъствието

на прокурора                                                                     разгледа докладваното

от съдията                             Атанасова                          АНД  № 254 по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Д.В.В., ЕГН ********** *** е подал жалба до РС - гр. К. срещу наказателно постановление № 19 – 0286 - 000658 / 15.08.2019 г. издадено от  Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К., в която се сочат съображения на НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И  НЕОБОСНОВАНОСТ НА АТАКУВАНОТО НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Жалбоподателят  моли  съдът  да  постанови  решение,  с  което  да  отмени  същото  изцяло.

На съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателят редовно призован не се явява, не изпраща представител. Съшият е депозирал молба вх. № 4512 / 07.11.2019 г., с която моли да се даде ход на делото в негово отсъствие, моли съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление, като излага подробно доводите си.  

Въззиваемата страна редовно призована на съдебно заседание пред настоящата инстанция не изпраща представител и не е взела становище по така подадената жалба.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства по реда на чл. 14 и чл. 18 НПК, приема за установено следното от фактическа страна : 

         Видно от приложеното Постановление от 10.05.2019 г. РП – К. е прекратила наказателното производство по БП № 118 / 2019 г. по описа на РУ – К., пр. пр. № 332 / 2019 г. образувано срещу Д.В.В., ЕГН **********  за това, че на 14.04.2019 г. около 13.50 ч. в с. П., община К., на ул. „Е.“, с посока на движение към ул. „П.м.“ е управлявал МПС – лек автомобил, марка / модел „Фиат панда“, сив на цвят, с рама № *******************, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК. Постановлението е изпратено на началника на РУ – гр. К. за налагане на административно наказание.

         Видно е от приложения към делото акт за установяване на административно нарушение № АА134450 / 14.04.2019 г. / неподписан от актосъставителя и свидетелите /, че на същата дата е съставен АУАН срещу Д.В.В., ЕГН ********** за това, че на 14.04.2019 г. около 14.00 часа в с. П., ул. „В.Л.“, с посока на движение ул. „П.м.“  е управлявал МПС – лек автомобил, марка / модел „Фиат панда“, без регистрация, с рама № ************, като срещу бензиностанция „Д.“ е установено следното нарушение : управляваното МПС няма регистрационни табели и не е регистрирано по надлежния ред и по този начин е нарушил чл. 140 ал. 1 пр. 1 от ЗДвП. 

         Въз основа на Постановление от 10.05.2019 г. РП – К. / рег. № 332 / 13.05.2019 г. /  Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. издава наказателно постановление № 19 – 0286 – 000658 / 15.08.2019 г., с което на  основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП е наложил на Д.В.В., ЕГН ********** *** административно наказание : „Глоба” в размер на 200.00 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца за нарушение на чл. 140 ал. 1 от ЗДвП.

         С оглед на издаденото Постановление от 10.05.2019 г. РП – К. съдът прие фактическа обстановка по делото за изяснена, както и приобщените на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства. С оглед на което заличи от списъка на призованите лица свидетелите И.А.П. и Ц.В.Б..

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи от правна страна :

От приложените по делото доказателства е видно, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 15.08.2019 г., а жалбата е подадена до РС - гр. К. вх. № 3455 / 19.08.2019 г. Съдът приема, че жалбата е допустима с оглед на обстоятелството, че същата е подадена в предвидения в чл. 59 от ЗАНН - 7 - дневен срок за обжалване на връченото наказателно постановление.

Административнонаказателното производство се образува със съставянето на акта, с който се установява извършването на административното нарушение. В чл. 42 от ЗАНН са въведени минималните законови изисквания към един акт за установяване на административно нарушение, които следва да са налице, за да бъде той законосъобразен. Посочените в чл. 42 от ЗАНН законови реквизити на акта за установяване на административно нарушение са задължителни и с оглед на използуваното словосъчетание в разпоредбата : " Актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа…. ". В конкретния случай съдът след като се запозна внимателно с акта за установяване на административно нарушение  № Д851228 / 09.09.2018 г. намира, че същият не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН.

Съдът намира, че е нарушена разпоредбата на чл. 42 т. 4 от ЗАНН т.е. в Постановление от 10.05.2019 г. РП – К. / рег. № 332 / 13.05.2019 г. / и акта не са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушениeто. В Постановление от 10.05.2019 г. РП – К.  като място на извършване на нарушението е посочено с. П., община К., на ул. „Е.“, с посока на движение към ул. „П.м.“, а в  АУАН и НП е посочено като място на извършване на нарушението с. П., ул. „В.Л.“, с посока на движение ул. „П.м.“ като срещу бензиностанция „Д.“ е установено следното нарушение : управляваното МПС няма регистрационни табели и не е регистрирано по надлежния ред.

С оглед на изложеното липсва едно от задължителните изисквания, на които трябва да отговаря съставения акт за установяване на административно нарушение  - в акта не е извършено описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено  / чл. 42 т. 4 от ЗАНН /, поради което същият се явява и незаконосъобразен.

Производството по налагане на административно наказание е една последваща дейност и предполага образуване на административнонаказателно производство, наличие на административна преписка и събрани доказателства във връзка с извършеното административно нарушение. Съгласно нормативните изисквания на ЗАНН административнонаказващият орган се произнася по преписката в едномесечен срок от получаването й, като преди да се произнесе наказващият орган проверява съставения акт за неговата законосъобразност и обоснованост, преценява възраженията и събраните доказателства, след което издава наказателно постановление, с което налага съответното по вид и размер наказание.

В чл. 57 ал. 1 от ЗАНН са въведени минималните законови изисквания към едно наказателно постановление, които следва да са налице, за да бъде то законосъобразно. Посочените в чл. 57 ал. 1 от ЗАНН законови реквизити на наказателното постановление са задължителни и с оглед на използуваното словосъчетание в разпоредбата : „Наказателното постановление трябва да съдържа ….“. В конкретния случай административнонаказващият орган не е изпълнил основното си задължение, а именно : да провери съставения акт с оглед на неговата законосъобразност, като не е взел предвид нарушенията на чл. 42 ал. 1 т. 4  от ЗАНН, допуснати от актосъставителя, поради което и издаденото от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. наказателно постановление № 19 – 0286 - 000658 / 15.08.2019 г.  се явява незаконосъобразно.

Съгласно чл. 140, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани, а съгласно чл. 42, т. 4 от ЗАНН актът за установяване на административното нарушение трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. Видно от самия текст на разпоредбата на чл. 140, ал. 1, предл. 1 от ЗДП, съществен елемент от състава на визираното административно нарушение е МПС – то, с което е осъществено констатираното пътно - транспортното нарушение. Задължение на актосъставителя съгласно чл. 42, т. 4 от ЗАНН следователно е да индивидуализира моторното превозно средство, с което е извършено констатираното пътно - транспортно нарушение, изразяващо се в управляване на нерегистрирано МПС, по начин, който да позволява отграничаването му, въпреки липсата на регистрация и регистрационни табели. Би следвало да се направи подробно описание и проверка за № на рама / шаси / или двигател на проверявания автомобил, както и да се проведе по - подробна беседа с водача му относно собствеността му, които обстоятелства да се впишат в акта за установяване на административното нарушение при проверката, във връзка с която той е издаден. В противен случай би могло да се твърди, едва ли не, че всеки автомобил приблизително отговарящ по описание на описания в акта, е бил именно проверяваният. Последното е недопустимо в административнонаказателното производство съгласно чл. 42, т. 4 от ЗАНН и по – специално при вменяване на административно нарушение по чл. 140, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП, чийто предмет се явява именно управляваното от водача МПС.

Също така съдът счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 57 т. 5 от ЗАНН, тъй като в НП са описани други обстоятелства, при които е извършено нарушението от тези посочени в АУАН и Постановлението от 10.05.2019 г. на РП – К..

Предвид горепосочените процесуални нарушения съдът намира, че наказателно постановление № 19 – 0286 - 000658 / 15.08.2019 г.  издадено от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К. въз основа на Постановление от 10.05.2019 г. РП – К. / рег. № 332 / 13.05.2019 г. /   е незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено изцяло, заедно с наложените административни наказания, без да се произнася по същество относно останалите основания, посочени в жалбата за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

         Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

         Р     Е     Ш   И :

       

         ОТМЕНЯ  изцяло  наказателно постановление № 19 – 0286 - 000658 / 15.08.2019 г.  издадено от Началник група към ОДМВР – С., РУ – гр. К.,  с което на Д.В.В., ЕГН ********** *** е наложено на основание чл. 175 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП административно наказание : „Глоба“ в размер на 200.00 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца, за нарушение на чл. 140 ал. 1 пр. 1 от ЗДвП.  

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд – С. област в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                                      

                                                              

 

                                                                

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :