Р Е Ш Е Н И Е

 

Град К. 08.01.2020 година

В  И М Е Т О  Н А Н А Р О Д А         

РАЙОНЕН СЪД - К., първи състав, в публично съдебно заседание проведено на 12.11.2019г, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА СТАНКЕВА

при участието на секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Мариана Станкева НАХД №288 по описа за 2019 година, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Производството е на основание чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

         Жалбоподателят – ЕТ“С.Б.“ ЕИК 130294548 с представител С.Б.,е депозирала жалба против наказателно постановление № 435771-F445393/16.05.2019г на Началник сектор „ОД“С. на ЦУ на НАП,с което им е наложено административно наказание - „Глоба” в размер на 3000 лева

 Моли съда да постанови решение,с което да отмени изцяло атакуваното Наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание пред Районен съд-К.,жалбоподателя редовно призован,  не се явява ,явявя се адв. М.Цветков

         Издателя на Наказателното постановление – ЦУ на НАП гр.С. , редовно призован, не изпраща представител.

                  Районна прокуратура К. – не изпраща представител.

         Жалбата е подадена от активно легитимно лице в законоустановения срок,съгласно разпоредбите на чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

         РАЙОНЕН СЪД – К., за да се произнесе по основателността й и след, като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Наказателното постановление,което се атакува от жалбоподателката е издадено затова,че при извършена проверка в 15.20ч на 17.11.2018г в търговски обект-фризьорски салон в гр.К. ул.“Ю.Г.“1 стопанисван от жалбоподателят,като в обекта има регистрирано фискално устройство,но промените в касовата наличност извън случай продажбите не се регистрират във фискалното устройство/про проверката е отчетена касова наличност 10.00лв,сума служебно въведени 0.00лв,а фактическата наличност е 10.00лв/,с което е нарушена разпоредбата на чл.33 ал.1 Наредба Н18/13.12.2006г за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти,чрез фискални устройства.

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление (арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС), а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

В хода на проверката настоящия съдебен състав констатира,че не е представена по делото заповед за упълномощаване от изпълнителншият директор на НАП,на издателят на обжалваното наказателно постановление.

В НП е посочено нарушение на чл.33 ал.1 Наредба № Н 18/13.12.2006гна МФ, вр с чл.118 ЗДДС.В чл.118 ЗДДС се съдържат различни санкционни състави,и наложеното наказание очевидно предполага приложение на нормата на чл.185 ал.2 изр.1 от ЗЗДС,но това не е посочено в НП.Не е посочено и обстоятелството,че неотчитане на сумата от 10лв във ФУ е довело до неотразяване на приходи,които нарушения са  съществени и водят до незаконосъобразност на обжалваното НП..

На следващо място наказващият орган не е обсъдил прилагането или не на разпоредбите на чл.28 и чл.29 от ЗАНН,което е задължително условие при издаване на НП.Установено е ,че досега на жалбоподателят не са налагани санкции за подобни нарушения, и следва по силата на чл.11 ЗАНН да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 НК,тъй като вида и характера на деянието,макар и формално да осъществяват признаците на предвиденото в чл.3 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г на МФ не е обществено опасно и не са засегнати  в съществена степен държавни или други интереси.Следва да се има предвид и факта,че наложеното наказание не съотвества на извършеното нарушение,и размера на глобата от 3 000лв е несъвместим с формално извършеното нарушение.

Съобразно изложеното,съдът счита,че обжалваното наказателно постановление е съставено при  нарушение на материалните и процесуални правила,поради което жалбоподателят не  следва да носи административнонаказателна отговорност и същото следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,СЪДЪТ

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯВА  наказателно постановление № 435771-F445393/16.05.2019г на Началник Сектор „ОД“-С. в ЦУ на НАП,като незаконосъобразно, с което на ЕТ“ С.Б.“ с ЕИК 130294548, С.Б. е наложено наказание –глоба в размер на 3 000лв.

Решението може да се обжалва в 14(четиринадесет) дневен срок от съобщението на въззиваемата страна и жалбоподателя пред С. административен съд.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: