Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Гр. К., 20.12.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – гр. К.,  ІI – ри състав  в публично заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и деветнадесета  година, в състав :

 

                                         Районен съдия : АКСИНИЯ АТАНАСОВА

 

При секретаря                Д.М.                          и в присъствието

на прокурора                                                                     разгледа докладваното

от съдията                             Атанасова                        АНД № 302  по описа

за 2019 година, за да се произнесе, съдът взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Д.В.Д., ЕГН ********** *** е подал жалба до РС - гр. К., чрез административнонаказващия орган срещу наказателно постановление № 19 – 1204 - 002339 / 08.08.2019 г. издадено от Началник група към ОДМВР - С., в която се сочат съображения на НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И  НЕОБОСНОВАНОСТ НА АТАКУВАНОТО НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Жалбоподателят  моли  съда  да  постанови  решение,  с  което  да  отмени  същото  изцяло.

На съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателят редовно призован явява се лично и с упълномощеният си защитник – адв. Г. - САК, която поддържа така подадената жалба и моли съдът да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постаноление.

Въззиваемата страна редовно призована на съдебно заседание пред настоящата инстанция не изпраща представител и не е взела становище по така подадената жалба.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните и ги прецени във връзка със събраните по делото доказателства по реда на чл. 14 и чл. 18 НПК, приема за установено следното от фактическа страна : 

         Видно е от приложения към делото акт за установяване на административно нарушение № GA43011 / 29.07.2019 г., че на 29.07.2019 г. в 15.10 часа в гр. Г., на ул. „Г.М.“, пред дом № 10, с посока от пл. „Г.ч.“ към ул. „Н. Й. В.“ , жалбоподателят е управлявал лек автомобил „Алфа Ромео 147”, с рег. № СО **** ВН,  собственост на И.Б.И., ЕГН ********** и предстоящ собственик Д.В.Д., като на МПС – то служебно му е прекратена регистрацията по реда на чл. 143 ал. 15 от ЗДвП и МПС – то е без годишен технически преглед, като по този начин е нарушил чл. 140 ал. 1 от ЗДвП и чл. 147 ал. 1 от ЗДвП.. 

         Въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение Началник група към ОДМВР - С. издава наказателно постановление № 19 – 12046 - 002339 / 08.08.2019 г., с което на  основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 175 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП и чл. 185 от ЗДвП е наложил на Д.В.Д., ЕГН ********** *** административни наказания : „Глоба” в размер на 200.00 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца и „Глоба“ в размер на 20.00 / двадесет / лева.  

         Изложената фактическа обстановка по делото съдът прие въз основа на свидетелските показания на свидетелите Р.И.М. и Е.В.Г. - актосъставител, както и приобщените на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства.

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи от правна страна :

От приложените по делото доказателства е видно, че наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 10.09.2019 г., а жалбата е подадена до РС - гр. К. с вх. № УРИ – 120400 - 11632 / 11.09.2019 г. Съдът приема, че жалбата е допустима с оглед на обстоятелството, че същата е подадена в предвидения в чл. 59 от ЗАНН - 7 - дневен срок за обжалване на връченото наказателно постановление.

При така изяснената фактическа обстановка и с оглед на приложените по делото доказателства съдът намира, че от страна на жалбоподателя е осъществено нарушение, но не по визираните в АУАН и НП нарушения, а по чл.175, ал.3, пр.1 по ЗДвП, доколкото съгласно НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, след изтичане на срока за временна валидност регистрационните табели не могат да се използват. За да приеме, че е осъществено нарушение по чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, съдебният състав анализира разпоредбите на чл.140, ал.1, чл.141, ал.1 и чл.175, ал.3 от ЗДвП. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци се допускат само моторни превозни средства с валиден винетен стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване. Разпоредбата на чл.141, ал.1 от ЗДвП гласи, че за всяко регистрирано моторно превозно средство или ремарке се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, което съдържа данните за превозното средство съгласно наредбата по чл. 140, ал. 2. От своя страна съгласно чл.175, ал.3 от ЗДвП Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. От така цитираните правни норми се установява, че разпоредбите на чл.140, ал.1 и чл.141, ал.1 от ЗДвП не въвеждат никакви задължения за водачите на МПС, а единствено сочат, че по пътищата могат да се движат само регистрирани превозни средства, както и се определят видовете регистрации на превозните средства. За разлика от тях разпоредбата на чл.175, ал.3 от ЗДвП въвежда такива задължения, като въвежда забрана за управление на МПС, което не е регистрирано или макар да е регистрирано се управлява без регистрационни табели. Следва да се има предвид и това, че след изтичането на временната регистрация на едно МПС то се явява нерегистрирано такова, ако не е било регистрирано с постоянна регистрация в срока на временната такава, поради което и същото не следва да бъде управлявано. Доколкото се установява безспорно, че лекият автомобил е бил управляван от жалбоподателят на 29.07.2019 г., а регистрацията му е прекратена по реда на чл. 143 ал. 15 от ЗДвП, то настоящия съдебен състав приема, че е било извършено нарушение по чл.175, ал.3 от ЗДвП.

Същевременно обаче по административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателят и са основание за отмяна на НП. В акта и НП са посочени две нарушения, които взаимно са невъзможни. Първо се претендира, че колата, която не е собственост на жалбоподателя не е била регистрирана, поради което се твърди, че е извършено нарушение - управление на такъв автомобил, който е бил дерегистриран служебно и няма право да бъде управляван и на следващо място се претендира нарушение на чл. 147 от ЗДвП, където пък нормата изисква задължение за регистрирани превозни средства да преминават през задължителен периодичен преглед за проверка на техническата неизправност. Тези две различни правни норми, включени в обстоятелствената част и в санкционната част, окончателно объркват защитата на жалбоподателя. На следващо място дори и съдът да приеме, че е налице пропуск в регистрацията на автомобила, то това първо е задължение на собственика на същия. По делото няма никакви доказателства, че жалбоподателят обективно и субективно е съзнавал този пропуск на собственика на автомобила, който е различен от него.

Според настоящия съдебен състав ангажираната спрямо Д.В.Д., ЕГН ********** административна отговорност за нарушение с правна квалификация по НП по чл.147 ал.1 от ЗДвП от обжалваното постановление, следва да отпадне.

Съгласно чл.147 ал.1 от ЗДвП : „Регистрираните моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни средства с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. Условията и редът за извършване на прегледа на превозните средства, с изключение на мотопедите, самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.”. Тази норма на чл.147 ал.1 от ЗДвП не сочи конкретно дължимо поведение за водач на такова МПС, нито пък конкретна забрана за същото, така че неосъществяването на това дължимо поведение, съответно осъществяването на активно поведение в разрез с наложена забрана, да осъществява състава на това административно нарушение по този текст на чл.147 ал.1 от ЗДвП. Наред с това при излагане на обстоятелствата на това прието за извършено и от актосъставител в АУАН, и от административно – наказващ орган в НП не са изложени никакви такива кога това МПС лек автомобил „Алфа Ромео 147”, с рег. № СО **** ВН е следвало да бъде представено за ГТП, още повече, че изискуемия се технически преглед е периодичен и моментът за извършването му е от съществено значение за преценката за съставомерност на евентуалното нарушение, не е посочено дали от момента, в който е следвало да бъде представено МПС – то това не е следвало да стори собственика му, доколкото лекият автомобил е бил собственост на друго лице, а не на жалбоподателя.

Ето защо, макар и да е доказано осъществяване на нарушение с оглед на допуснатите процесуални нарушения, обжалваното НП следва да бъде отменено.

         Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

         Р     Е     Ш   И :

 

 

         ОТМЕНЯ  наказателно постановление №19 – 1204 - 002339 / 08.08.2019 г. издадено от Началник група към ОДМВР - С.,  с което на Д.В.Д., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание :  „Глоба“ в размер на 200.00 / двеста / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест / месеца, на основание чл. 175 ал. 3 пр. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 140 ал. 1 от ЗДвП и „Глоба“ в размер на 20.00 / двадесет / лева, на основание чл. 185 ал. 1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл. 147 ал. 1 от ЗДвП.       

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд – С. област в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                                     

                                                                      

                                                               

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :