Р Е Ш Е Н И Е

 

Град К. 08.01.2020 година

 

В  И М Е Т О  Н А Н А Р О Д А

        

РАЙОНЕН СЪД - К., първи състав, в публично съдебно заседание на 12.11.2019г, в състав:

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА СТАНКЕВА

при участието на секретаря М.Ш., като разгледа докладваното от съдия Мариана Станкева НАХД № 315 по описа за 2019 година, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

         Жалбоподателят –Н.Л.Д. с ЕГН:**********  е депозирала жалба против наказателно постановление №19-1204-0001729 от 20.06.2019г. издадено от Началник група към ОДМВР С. , с което на основание чл.53 ЗАНН и чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП и е наложено административно наказание - „Глоба” в размер на 700 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Моли съда да постанови решение,с което да отмени изцяло атакуваното Наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание пред Районен съд-К.,жалбоподателя редовно призован, се явява лично.

         Издателя на Наказателното постановление – РУП гр.К. , редовно призован, не изпраща представител, изпраща становище да се остави жалбата без последствие .

         Актосъставителя – С.Д., редовно призован,не  се явява , и свидетелите Г.Б. и К.Я. по АУАН ,също не се явяват

         Районна прокуратура К. – не изпраща представител.

         Жалбата е подадена от активно легитимно лице в законоустановения срок,съгласно разпоредбите на чл.59 ал.2 от ЗАНН,поради което е процесуално допустима.

         РАЙОНЕН СЪД – К., за да се произнесе по основателността й и след, като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

         На 17.01.2019г около 08.06ч в Община К. на път втори клас № 81, като водач на лек автомобил-„Ф.Т.“,с рег.№ СВ6985КА,управлява при ограничение на скоростта 50 км.ч. със 104 км.ч.,като скоростта е установена със снимков материал.

         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Административнонаказателното производство е строго формален процес, тъй като чрез него се засягат правата и интересите на физическите и юридически лица в по-голяма степен. Предвиденият в ЗАНН съдебен контрол върху издадените от административните органи наказателни постановления е за законосъобразност. От тази гледна точка съдът не е обвързан нито от твърденията на жалбоподателя, нито от фактическите констатации в акта или в наказателното постановление (арг. чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 14, ал. 2 НПК и т. 7 от Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пленума на ВС), а е длъжен служебно да издири обективната истина и приложимия по делото закон. В тази връзка на контрол подлежи и самият АУАН по отношение на неговите функции – констатираща, обвинителна и сезираща.

 При издаване на наказателното постановление,което се атакува от жалбоподателката,не са отчетени нейните обяснения,затова,че знака  „край на населено място К.“ е преместен/което обстоятелство е известен факт/ и тъй като същата в този кратък период не е преминавала през този маршрут съвсем не умишлено е нарушила задължителната за в населено място скорост от 50 км.ч. Съдът взе предвид безупречното поведение на водача на МПС,която до този момент няма регистрирани никакви нарушения ,нейните обяснения,в които сериозно и непоколебимо съжалява за извършеното и счита,че следва наказателното постановление да бъде отменено,като бъдат отчетени всички смекчаващи вината и обстоятелства.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,СЪДЪТ

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

         ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление №19-1204-001729 от 20.06.2019г. издадено от Началник група към ОД МВР С. сект.Пътна полиция, с което на  Н.Л.Д. ЕГН********** на основание чл.182 ал.1 т.6 ЗДвП и чл.53 ЗАНН, е наложено административно наказание – глоба в размер на 700лв,лишаване от право на управление на МПС за 3 месеца и отнемане на 12 контролни точки.

 

Решението може да се обжалва в 14(четиринадесет) дневен срок от съобщението на въззиваемата страна и жалбоподателя пред С. административен съд.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: